Български пощи
Добре дошли!

Райски кът в сърцето на Балкана

Иконата на св. Новоселски мъченици

Фолклорен фестивал в Априлци

Парк Зла река

Тодоров ден в Априлци

Видимско пръскало

Град Априлци се намира в планински район. Разположен е в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина — връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.
До града се достига от запад по шосеен път от град Троян и Орешака. От север - през Граднишкият боаз (до село Кръвеник) по асфалтов път или през Дебневският боаз. И от североизток през Батошевският боаз по новоасфалтираният но тесен и с остри завои път.
Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по подотдели съгласно Опис - Приложение №1
10.04.2017
ЗАПОВЕД № 141 гр.Априлци, 10.04.2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 от ЗОС, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци, Глава ІІІ, чл. 55, чл....

Обявление за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 52218.546.338, включен в УПИ V, отреден “За почивни станции” и в УПИ VI, отреден „За озеленяване” в кв. 60, по РП на гр. Априлци, кв. Острец
06.04.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 423Гр.Априлци 06.04.2017 г. Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, т.1,...

Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива – изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137
24.03.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 374Гр.Априлци 24.03.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава,...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.548.48
20.03.2017
О Б Я В Л Е Н И Е № 352гр.Априлци 20.03.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията...

Допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ за ПИ 52218.546.338 в УПИ V и УПИ VI от кв. 60 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец
20.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ№ 353 от 20.03.2017 г. Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №93/!6.03.2017г. на Кмета...

Обявление за промяна на "Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци"
05.03.2017
На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, Временната комисия за актуализиране и промяна на "Правилник за...

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град Априлци
16.10.2016
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Ремонт на улица "Стърна река" в кв.Видима на град АприлциИнформация за публикувана в профила на...

Пазарна кйонсултация за Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/
29.09.2016
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла...

ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОП
25.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58, АЛ.3 ОТ ППЗОПОТНОСНО: Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.
19.09.2016
Пъървоначалният срок за получаване на оферти за Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. е...

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2016
СЪОБЩЕНИЕна основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки Във връзка с обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет:...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г.
19.07.2016
Предмет на поръчкатаРемонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59;...

Забрана на къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река „Видима”
16.03.2017
Със Заповед № 97 от 17.03.2017 г. ма Кмета на Община Априлци е забранено къпането в язовирите и микроязовирите, откритите канали, река „Острешка” и река...

Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци
16.02.2017
Със Заповед № 53 / 17.02.2017 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация...

Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на ОДЗ - Ловеч
06.10.2014
Със Заповед № РД-12-168 от 30.09.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч е прекратена процедурата по сключването на споразумение по чл.37в от...

Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки
24.09.2014
ЗАПОВЕД№ 298гр. Априлци, 24.09.2014г. С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05...

Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари
22.04.2014

Заповед № 84 от 08.04.2014 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент
09.04.2014
Със Заповед № 84 от 08.04.2014 г. на Кмета на Община Априлци, На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във...

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно