Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.512.459 и ПИ 52218.512.460, кв. Зла река, гр. АПРИЛЦИ
08.05.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
№520
Априлци 08.05.2019г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №140/07.05.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.512.459 и ПИ 52218.512.460, УПИ I-405, II-405 и III-406, кв.24, кв. Зла река, гр. АПРИЛЦИ, с който:

  1. Поземлени имоти с идентификатори 52218.512.459 и ПИ 52218.512.460 се обособяват в един самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ I-459,460 от кв.24, като вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществувлащите граници на поземлените имоти.
  2. За новообособеният урегулиран поземлен имот УПИ - I-459,460, кв.24 се запази предназначението по действуващия регулационен план на гр. Априлци, кв.Зла река „за жилищно застрояване“, при спазване на следните нормативи - плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ - 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"