Български пощи
Новини и съобщения
Публичен търг за наддаване за продажба на стояща дървесина на корен подотдели 136 "а" и 136 "в"
08.11.2017


На основание чл.35 от ЗОС, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци, Глава ІІІ, чл. 55, чл. 49, ал. 1, т. 1  от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 372 от Протокол № 33/26.10.2017 г. на Общински съвет Априлци

1.    Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели 136”а” – бук /дърва/, пробирка 10% в размер на 181 пл.куб.м.  и 136”в” - бук /дърва/, прореждане 10% в размер на 201 пл.куб.м. и габър/дърва/, прореждане 10% в размер на 20 пл.куб.м., като се участва в комплект за двата пототдела.
2.    Начална тръжна цена на дървесината в размер на 33,00 лв. без ДДС за 1 плътен куб.м. или общо в размер на 13266,00 /Тринадесет хиляди двеста шестдесет и шест/ лева без ДДС
3.    Стъпката за наддаване е в размер на 663,30 /Шестотин шестдесет и три лева и 30 ст./
4.    Тръжната документация да се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 11.00 часа на 23.11.2017 г., включително.
5.    Оглед на дървесината по подотдели да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 14.00 часа на 22.11.2017 г. след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
6.    Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 663,30 /Шестстотин шестдесет и три лева и 30 ст./, да се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF  в срок до 16.00 часа на 22.11.2017 г., включително.
7.    Предложенията за участие в публичния търг да се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 22.11.2017 г., включително.
8.    Публичният търг да се проведе на 23.11.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.
9.    При неявяване на кандидати да се проведе повторен публичен търг на 30.11.2017 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация да се извършва до 11.00 часа, огледа на дървесина по отдели - до 14.00 часа, внасянето на депозита - до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване - до 16.30 часа на 29.11.2017 г. включително.
10.    Гаранцията за изпълнение на договора да е в размер на 5 % /пет процента/ от достигната на публичния търг максимална тръжна цена.
11.    Да се внася задатък в размер 30 % /тридесет/ процента  с включен ДДС от достигнатата на публичния търг максимална тръжна цена преди сключване на договора.

До достигане на 65 % от добитата подлежаща на експедиция дървесина, същата се заплаща авансово преди нейната експедиция. Не се допуска експедиция на дървесина, която не е предварително заплатена.

12.    Утвърждавам тръжна документация и проектодоговор – неразделна част от настоящата заповед.
13.    До участие в публичния търг с явно наддаване да не се допускат кандидати, които:
13.1 са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;
13.2. се намират в ликвидация:
13.3. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
13.4. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
13.5 са сключили договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
13.6 са лишени от право да упражняват търговска дейност;
13.7 имат парични задължения към държавата или към Община Априлци, установени с влязъл в сила акт на съответният компетентен  орган;
13.8. не отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината, определени в заповедта за откриване на процедурата и условията за провеждането и.
Изискването по т. 13.3. и 13.6. се отнася за управителите и членовете на управителните органи на  кандидатите.
Минимални технически и квалификационни изисквания за извършване на добива на дървесината, както следва:
1. Квалификационни изисквания:
а) Да има наети на трудов или граждански договор: лицензиран лесовъд минимум 1/един/ за дейността „планиране и организация на добива на дървесина” в горски територии; минимум 2 броя заети работници на трудов договор или граждански договор, в т.ч. моторист-секач – минимум 1 бр, който да притежава документи, доказващи правоспособност за работа в дърводобива (работа с бензино-моторни триони, удостоверения за дървосекач и/или относими такива, към дърводобивната дейност в сектора).
Изискването за нает лицензиран лесовъд не се прилага, когато физическото лице, едноличният търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.
2 Технически изисквания:
a) декларация за налични технически средства- техника и персонал:
- БМТ – минимум 2 (два) бр., придружени с необходимите документи /свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и ЗДвП /; когато са собствени - доказва се с копие на фактура или извлечение от инвентарна книга; когато са наети - с договор за наем, заверени с «вярно с оригинала» с подпис на представляващия участник;
в)животинска тяга - 4 броя регистрирани в БАБХ, представят се копия на паспорти или справка за животни в животновъден обект, издадена от БАБХ, договори за наем и др.;


ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Допълнителна информация на тел. 06958/22 22  “Общински имоти”

 
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"