Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.541.658
01.11.2017


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1370
Априлци, 31.10.2017 г.
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №412/30.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изработване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.541.658,  включен в УПИ III-018053,301 от кв. 40 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец с което:
1. От поземлен имот с идентификатор 52218.541.658 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот III-658, от кв.40, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство и застрояване при спазване на изискванията за устройство на територии за жилищно строителство със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивностт на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"