Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.113
18.12.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1611
Априлци, 18.12.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №450/15.12.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изменение на подробния устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за ПИ 52218.513.113, от кв.38  и промяна на  улична регулация от  О.Т.177 през О.Т. 180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на кв.Зла река, гр. Априлци, с което:
1.Обособяването на ПИ с идентификатор 52218.513.113 в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV-113 от кв.37, регулационните линии на който да се поставят в съответствие с имотните граници, като същият се отреди “За производствени  и обществено-обслужващи дейности” и се предвиди свободно разположено, ниско етажно застрояване при спазване на изискванията на чл.35,ал.2 от ЗУТ.
2.Изменение на уличната регулация на част от улица с О.Т.177 през О.Т.180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на гр.Априлци, кв.Зла река, като се премахне участъка от о.т.180 до о.т.182 и се проектира улица, която да се съобрази с трасето на съществуващата главна улица между о.т.180 и о.т.185, при което за частта от ПИ с идентификатор 52218.513.118, попадаща в строителните граници на гр.Априлци да се обособи УПИ V-118 от кв.37, като същият се отреди „За производствени и обществено обслужващи дейности” и се предвиди свободно разположено, ниско етажно застрояване при спазване на изискванията на чл.35,ал.2 от ЗУТ.
3. За останалите поземлени имоти засегнати от изменението на уличната регулация да се запази предвиждането по действащ ПУП-ПРЗ поради липса на условия за обособяването им в урегулирани поземлени имоти за застрояване.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"