Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
01.10.2019
  

ОБЯВА

Община Априлци ще проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещения № 6 /шест/, № 7 /седем/, № 8 /осем/ и припадащите се идеални части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения, в сграда с идентификатор 52218.530.535.1, със ЗП 262 кв.м., с НТП „За обект, комплекс за здравеопазване”, по кадастралната карта на гр.Априлци, кв.Център /Общинската поликлиника/ – публична общинска собственост съгласно АПОС № 150/07.02.2013 г., при следните конкурсни условия:

  • Помещението да се използва като кабинет за самостоятелна медико – техническа лаборатория за извън болнична медицинска помощ за осъществяване на зъботехнически дейности и производство на медицински и помощни средства, предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина;
  • Най-висока месечна наемна цена;
  • Други предложения по желание на участника в конкурса;
  • Всички разходи и консумативи свързани с отдадените под наем кабинети и идеалните им части от: коридорите, стълбищата и сервизните помещения са за сметка на наемателя;

Всички поети от спечелилия конкурса задължения да се включват в договора за отдаване под наем.

Конкурсната документация се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на гражданите на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10 лв. в брой без ДДС, до 16:30 часа на 09.10.2019 г., включително.Оглед на кабинетите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 09.10.2019 г., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в публично оповестения конкурс в размер на 100,00 лв. /сто лева/, се внася по банкова сметка на Община Априлци в:

Търговска Банка "ДСК" ЕАД - клон Априлци
Банков код /BIC/: STSA BG SF
Банкова сметка /IBAN/: BG 82 STSA 93003300284710

Срокът за внасяне на депозитната вноска до 16:00 часа на 09.10.2019 г., включително.

Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Априлци, до 16.30 часа на 09.10.2019 г., включително. Ако офертата е изпратена по пощата същата трябва да постъпи в Община Априлци в посоченият по горе срок.

Публично оповестения конкурс ще се проведе на 10.10.2019 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публично оповестен конкурс на 17.10.2019 г., при същите условия, час и място. Конкурсната документация се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 10 лв. брой без ДДС, до 16:00 часа, огледа на кабинетите да се извършва до 15:30 часа, внасянето на депозита за участие в публично оповестения конкурс до 16:00 часа, а подаването на предложенията 16:30 часа на 16.10.2019 г., включително

 Тръжна документация -ТУК

Допълнителна информация на тел. 06958/22 22 - “Общински имоти”

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"