Български пощи
Заповеди
Заповед № 185 / 04.05.2017 г. за одобреване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10567.35.227
04.05.2017З А П О В Е Д

№ 185
Априлци, 04,05.2017 г.


Постъпило е заявление с вх. №519/10.3 1.2016 г.  от Иван Радилов Василев, собственик на поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, съгласно нот.акт  №15, том V,  дело №727/2015 г., вписан с рег.№1156 на Служба по вписванията гр.Троян, с искане за одобряване на проект за   подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за  поземлен имот с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, област Ловеч, като  гореописания поземлен имот  се предвиди за изграждане на “Селскостопанска сграда за отглеждане на животни-кози, битови помещения и сгради за съхранение на фураж“.         

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, чл.129, ал.2, чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  и във връзка с чл.2, ал.2 и чл.4, ал.2 от Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението, Заповед № 202/09.06.2015 г. на Кмета на Община Априлци, Решение №6 от Протокол №3/31.03.2017 г. на ОЕСУТ при Община Априлци и Решение №ПН 7 ПР за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на РИОСВ гр.Плевен и  заявление с вх. №519/10.3 1.2016г.  от Иван Радилов Василев от гр.Априлци, заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :


Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот  с идентификатор 10567.35.227 по кадастралната карта на с.Велчево, земеделска земя - друг вид ливада, с площ от 10 514 кв.м, местност „Площта”, собственост на Иван Радилов Василев, съгласно нот.акт  №15, том V,  дело №727/2015г., вписан с рег.№1156 на Служба по вписванията гр.Троян, като  гореописания поземлен имот  се обособява за застрояване на “Селскостопанска сграда за отглеждане на животни-кози, битови помещения и сгради за съхранение на фураж“, по червените ограничителни  линии и показатели на застрояване съгласно приложения проект, който е неразделна част от заповедта.           


Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци
КМЕТ:……/ П /…………………

/Д-р Младен Пелов/  *Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"