Български пощи
Заповеди
ЗАПОЕД № 190 / 10.05.2017 г. за ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338
10.05.2017
З А П О В Е Д
№ 190
Априлци, 10.05.2017г.

Постъпило е заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г.  от„Х.С.С.“ ЕООД чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на нотариус с рег. №379 на НК, с документ за собственост -  н.а. №180, т.X, д. №2334, вх. рег. №2851/2008 г. на Служба по вписванията гр. Троян, с което  е поискано одобряване изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.546.338 по КК на гр. Априлци, който е обособен в УПИ V с предназначение „за почивни станции“ и в УПИ VI с предназначение „за озеленяване“ от кв.60 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец.
Заявеното искане  на собственика /възложителя / е гореописаният поземлен имот  да се урегулира по имотни граници като се обособи нов УПИ XI-338 с предназначение  „За рекреационни дейности”  при спазване на изискванията за устройство на територии от разновидност за рекреационни дейности със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 30%, интензивностт на застрояване – до 1,5 и площ за озеленяване - минимум 50%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот..
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.134, ал.1,т.1,ал.2, т.2, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, Заповед №93/16.03.2017г. на Кмета на Община Априлци и  Решение №10 от Протокол №3/17.02.2017г. на ОЕСУТ при Община Априлци от ЗУТ и заявление с вх.АУ-03-03-375/31.03.2017г.  от„Х.С.С.“ ЕООД,  чрез Румяна Тодорова Стефанова с пълномощно рег. №5557/26.03.2016 г. на нотариус с рег. №379 на НК заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546.338 в УПИ V и УПИ VI от кв. 60 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец, с което:
1.От поземлен имот с идентификатор 52218.546.338  се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот XI-338, регулационните граници на който  се поставят в съответствие с имотните граници и се предвижда режим на устройство и застрояване, съгласно изискванията за устройство на територии от разновидност за рекреационни дейности със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 30%, интензивностт на застрояване – до 1,5 и площ за озеленяване - минимум 50%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот.
2. За останалата част от УПИ VI   се обособят два нови урегулирани поземлени имоти – УПИ VI  и УПИ XII, за които  се запазва предназначението „за озеленяване“ по действуващия план за регулация на кв. 60, кв. Острец, гр. Априлци;
3.За поземлен имот с идентификатор 52218.546.335,  оставащ в УПИ V от кв.60  се запазва предназначението „за почивни станции“, по зелените, червените и сини линии, надписи и означения, съгласно приложения проект, който е неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община АприлциКМЕТ:………/ П /………………
Д-р Младен Пелов


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"