Български пощи
FastPay
Заповеди
Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11
04.01.2018


З А П О В Е Д

№ 12
Гр.Априлци, 04.01.2018 г.

Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-031293/26.10.2017г.  от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, с искане  за одобряване на  проект за подробен устройствен план-план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.125, във връзка с чл.124а, ал.7 от Закона за устройство на територията, за поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, местност „Аврамовото”, собственост на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, съгласно Договор за продажба на недвижим имот с №179, том XV, вписан с вх. рег. №4665 от 23.12.2016г. на Служба по вписвания гр.Троян.
Поземлен имот с идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци представлява незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с начин на трайно ползване –ливада, с площ от 1705кв.м. Инвестиционните намерения на собственика са за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, при обособена устройствена зона –„Техническа инфраструктура” /Ти/с показатели :  височина – до 10м;  плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.8,т.1, чл.109,ал.2, чл.110,ал.1,т.1 от ЗУТ, чл.21,ал.1 от ЗОЗЗ, чл.28,ал.1 и 2 от ППЗОЗЗ,  Решение №311 от Протокол №25/27.04.2017г. на ОбС гр.Априлци, Решение №2 от Протокол №8/22.12.2017г. на ОЕСУТ при Община Априлци, Решение №К-4/19.10.2017г. на МЗХ-Комисия по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за земеделски земи за утвърждаване на площадка за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec” и искане с вх.№АУ-03-031293/26.10.2017г.от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД - гр. София, заинтересувано лице по смисъла на чл.131, от ЗУТ,
О Д О Б Р Я В А М:
Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 52218.157.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, незастроен терен, земеделска земя, местност „Аврамовото”, с начин на трайно ползване –ливада, с площ от 1705кв.м., за изграждане на „Базова станция №LOV 0108. A-Ostrec”, при обособена устройствена зона –„Техническа инфраструктура” /Ти/с показатели :  височина – до 10м;  плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване– свободно, по червените и сини надписи и означения, съгласно приложения проект, който е неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"