Български пощи
FastPay
Заповеди
Заповед № 43 от 06.02.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот 52218.541.658
06.02.2018З А П О В Е Д
№ 43
Априлци, 06.02.2018г.


Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-03-1449/11.12.2017г.   от Игор Генадиевич Черниш, управител на „ЧЕРПЕТ” ЕООД гр. Варна, чрез Цветелина Минчева Терзиева, с пълномощно  №42 АА 2127590/28.08.2017 г. от гр. Кемерово, Руска федерация на нотариус Наталия Михайловна Романовская, регистррано в регистъра под №5-2854, с което е  поискано одобряване изменение на ПУП-ПРЗ - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.541.658 по КК на гр. Априлци, собственост на  „ЧЕРПЕТ” ЕООД гр. Варна, с документ за собственост - н.а. №127, т.II, д. №369, вх. рег. №671/2017 г. на Служба по вписванията гр. Троян, които е обособен със Заповед №372/18.12.2007г. в УПИ III-018053,301 от  кв.40, с предназначение „за жилищно строителство“  по регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец.
Заявеното искане на собственика /възложителя / е гореописаният поземлен имот да се урегулира по имотни граници, като се обособи нов УПИ III-658 с предназначение  „За жилищно строителство”  при спазване на изискванията за устройство на територии за жилищно строителство със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивностт на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.134,ал.2, т.2, от ЗУТ, Заповед №412/30.10.2017г. на Кмета на Община Априлци, Решение №3 от Протокол №1/02.02.2018г. на ОЕСУТ при Община Априлци от ЗУТ, и заявление с вх№АУ-03-03-1449/11.12.2017г.   от Игор Генадиевич Черниш, управител на „ЧЕРПЕТ” ЕООД гр. Варна, чрез Цветелина Минчева Терзиева, заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :


ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.658  включен в УПИ III-018053,301 от кв. 40 по плана на гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец с което:
1.От поземлен имот с идентификатор 52218.541.658  се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот III-658, от кв.40, регулационните граници на който  се поставят в съответствие с имотните граници и се определя режим на устройство и застрояване при спазване на изискванията за устройство на територии за жилищно строителство със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивностт на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване –свободно.
Изменението на плана за регулация е отразена с червени и сини  линии, надписи и означения в приложения проект, който е неразделна част от заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването и пред Административен съд-гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци.

КМЕТ:………………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"