Български пощи
FastPay
Профил на купувача
Отваряне на ценовите предложения за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.”
05.11.2018УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


OТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, Ви уведомявам, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти до детски и социални заведенията на територията на община Априлци за период от две години - 2018 г.”

ще се проведе на 08.11.2018 г. /Четвъртък/ от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;

При отварянето на пликовете с предлаганата цена, Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"