Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление за допуснато  изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 52218.141.38
20.01.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 162

Априлци, 20.01.2020г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №20/17.01.2020г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот идентификатор 52218.141.38 по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Видима, обл. Ловеч, от който:

  1. От поземлен имот с идентификатор 52218.141.38 да се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ XV-755 за поземлен имот с проектeн идентификатор 52218.141.755 и УПИ XVI-756 за поземлен имот с проектeн идентификатор 52218.141.756 като се определи предназначение „за ниско жилищно застрояване“.
  2. Планът за застрояване да предвиди свободно разположено в имота застрояване при спазване на изискванията на чл. 31, ал.1 от ЗУТ при ниско жилищно застрояване.

Характерът на застрояването да бъде ниско – с височина до 10 м.

За  новообразуваните урегулирани поземлени имоти следва да бъде установен режим на застрояване съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  – чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ  при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност,

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ

Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"