Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ № 749/15.05.2020 г. за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 52218.547.737, включен в УПИ II, с предназначение "За почивни станции" от кв. 93 по действащ регулационен план на гр. Априлци, кв. Видима
15.05.2020

 

          Общинска администрация гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтерисованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 397/06.11.2019 г. на Кмета на Община Априлци е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.547.737, включен в  УПИ  II, с предназначение „За почивни станции”  от  кв. 93 по действащ регулационен план на гр.Априлци, кв.Видима, с който:

          1.Поземлен имот с идентификатор 52218.547.737 се обособява в самостоятелен  урегулиран поземлен имот УПИ XIV-547.737 от кв. 93, кв. Видима, като  вътрешните регулационни линии на се  поставят в съответствие  с имотните граници на поземления имот.
          2. За новообособения урегулиран поземлен имоти УПИ XIV-547.737 от кв. 93 се определя предназначение „за жилищно застрояване“, при спазване на следните нормативи - плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ - 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на обявлението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, заинтерисуваните граждани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Априлци.

                 Проектът е изложен в сградата на Общината, II-ри етаж, стая № 17.

 

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"