Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 10 години
18.05.2020

ОБЯВЯВА

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /Десет/ години на: едноетажна полумасивна селскостопанска сграда / Коларо железарска работилница и склад/ с идентификатор 52218.513.260.1, със ЗП 133 кв.м. и едноетажна полумасивна селскостопанска сграда / мелница / с идентификатор 52218.513.260.3 със ЗП 59 кв.м., находящи се в УПИ ХХІ, кв. 38, с идентификатор 52218.513.260, с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП “За складова база”, с площ от 1670 кв.м.  по КККР на гр.Априлци, обл.Ловеч, актувани с акт за частна общинска собственост с № 355 от 16.10.2013 г.

Определената от Общински съвет Априлци начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 59.49 лв. /Петдесет и девет лева и 49 ст./ без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на гражданите - първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 15.00 /Петнадесет/ лв. без ДДС, в срок до 12.00 часа на 18.06.2020 г., включително.

Оглед на сградите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 18.06.2020 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 30,00 /Тридесет/ лева., ще се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ДСК”ЕАД – клон Априлци, (IBAN) BG82STSA93003300284710, банков код STSABGSF, в срок до 16.00 часа на 18.06.2020 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 18.06.2020 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 19.06.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 26.06.2020 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 12.00 часа, огледа на помещенията до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 25.06.2020 г., включително.

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 
 ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ

Допълнителна информация на тел. 06958/22 22  “Общински имоти”
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"