Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Съобщение № 916/16.06.2020 г. на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ
18.06.2020

На основание чл.140, ал. 3 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че  за поземлен имот 52218.533.97 по кадастралната карта на гр.Априлци, област Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителния  Директор на АГКК, представляващ УПИ I-533.97 по ПУП-ПЗР на гр. Априлци, кв. Център, стр. полигон „Свинова поляна”, собственост на „ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ - 2009” ЕООД  във връзка с  чл. 41, ал. 2 от ЗУТ е издадена виза от гл.архитект на Община Априлци за проектиране № 908/15.06.2020 г. на „Второстепенна постройка на допълващото застрояване”.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"