Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление № 953/23.06.2020 г. за допуснато изработване на проект изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 66771.501.177, УПИ XXII-177, кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 51 и о.т. 54 по регулационния план на с. Скандалото, област Ловеч
23.06.2020

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №  243/19.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 66771.501.177, УПИ XXII-177, кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 51  и о.т. 54 по регулационния план на                    с. Скандалото, област Ловеч, с което:

  1. ПИ с идентификатор 66771.501.177 се обособява в самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XXII-177, кв. 10 като вътрешните и външни регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници;
  2. Да се промени уличната регулация като се премахне предвидената, но нереализирана в сроковете по чл. 208 от ЗУТ улична регулация на задънена улица между о.т.51 и о.т.54 и същата се проектира по трасето на съществуващата улица с идентификатор 66771.501.103 по КК на с. Скандалото, общ. Априлци и уличната регулация се съобрази с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея;
  3. Изменението на плана за застрояване да запази начина и характера на застрояване за новообособения урегулиран поземлен имот УПИ XXII-177, кв. 10 като запази съществуващото застрояване в него, което е свободно разположено при спазени изисквания на чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ да се определи режим на устройство съобразно изискванията за устройство на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/ – чл. 19 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ при спазване на следните нормативи – плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване /Кинт/ - до 1,2 и минимална озеленена площ – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"