Български пощи
Новини и съобщения

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2019 г.
02.01.2019
П О К А Н А Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за...

Нови банкови сметки на Община Априлци, считано от 02.01.2019 г.
31.12.2018
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Община Априлци уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 02.01.2019 г.Банковите сметки на общината вече ще са в Банка "ДСК" ЕАД.Както до сега общината ще разполага с 6 /шест/ отделни сметки, а именно: Банка "ДСК" ЕАД   BIC: STSABGSF   Приходна банкова сметка – за постъпления от местни данъци, такси и наеми на общинско имущество BG10STSA93008441104810 Бюджетна банкова сметка /разплащателна/ BG47STSA93003111194510 Извънбюджетна банкова сметка за средства от Национален фонд BG57STSA93003200030810 Извънбюджетна сметка за средства от РА към ДФ „Земеделие” BG41STSA93003200030710 Набирателна сметка за съхранение на чужди средства BG82STSA93003300284710 Сметка за безлихвени заеми по ПРСР BG26STSA93003111672710

Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".
14.12.2018
На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове, Община Априлци и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци".Проектът е придружен с мотиви за изменение на Наредбата.Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Априлци на 14.12.2018г.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14 – дневен срок, считано 14.12.2018г. включително, за предложения и становища по проекта на „Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци" на адрес: гр. Априлци,...

Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.
19.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Актуализация на общинска „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021г.Проектът на актуализирана Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода: 2019 – 2021 г. е изготвен при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на актуализираната „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива” за периода: 2019 – 2021 г. от Общинският съвет – гр. Априлци, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52218.638.11, гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1414Априлци, 14.11.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №365/13.11.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.11, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”, област Ловеч, който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по имотни граници с конкретно предназначение  „За ниско жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност...

Tърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г.
26.10.2018
О Б Я В А На основание чл.35 от ЗОС, чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 от Закона за горите, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци Глава ІІІ, чл.46, т.1, чл. 49, ал.1, т.1 и чл.38 от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 486 от Протокол № 48/27.09.2018 г. на Общински съвет Априлци Община Априлци:1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по подотдели съгласно Опис - Приложение № 12. Начална тръжна цена на дървесината е описана в колона 25 /двадесет и пет/...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"