Български пощи
Новини и съобщения

Открита приемна за граждани в Априлци на областният управител г-н Георги Терзийски
18.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ На 30 януари 2018 г. от 14 ч. в сградата на Община Априлци ще се проведе приемна на Областния управител на Област Ловеч - г-н Георги Терзийски. С цел по-оперативна работа е добре желаещите граждани и гости на град Априлци да заявят предварително въпросите, които биха искали да бъдат обсъдени. За контакти: Община Априлци град Априлци квартал Ново село, ул."Васил Левски" № 109 тел: 06958/ 22 22 факс: 06958/ 22 85 e-mail: apriltsi1976@abv.bg

Празник на сланината и греяната ракия АПРИЛЦИ 2018 година
04.01.2018
ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯАПРИЛЦИ 2018 ГОДИНА ОБЩИНА АПРИЛЦИ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1895г.”  ОРГАНИЗИРАТ ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯПразникът тази година ще се проведе на 10 февруари /събота/ на площада в центъра на града. Той е организиран за първи път през февруари 2011 година с цел опазване на старите български традиции чрез представяне на типичните за района печена сланина и греяна ракия на фона на народни песни, хора и хумор.  Площадът оживява под звуците на фолклорна музика и народно веселие, събирайки десетки радетели, последователи и съмишленици в цялата страна.  Всички посетители имат възможност...

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2018 г.
02.01.2018
П О К А Н А   Уважаеми съграждани,  На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.  По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.  Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да...

Кметовете на Троян и Априлци подписаха договор с МОСВ за проект за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците
21.12.2017
На 20.12.2017 г., между Министерство на околната среда и водите и партниращите общини Троян и Априлци и се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. Договорът бе подписан в София от министър Нено Димов и кметовете Донка Михайлова и д-р Младен Пелов.Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв.Безвъзмездната финансова помощ е...

Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.113
18.12.2017
О Б Я В Л Е Н И Е№ 1611Априлци, 18.12.2017 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №450/15.12.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изменение на подробния устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за ПИ 52218.513.113, от кв.38  и промяна на  улична регулация от  О.Т.177 през О.Т. 180,182,183,184 до О.Т.185 по плана на кв.Зла река, гр. Априлци, с което:1.Обособяването на ПИ с идентификатор 52218.513.113 в самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV-113 от кв.37, регулационните линии на който да се поставят в съответствие с имотните...

Публичен търг за наддаване за продажба на стояща дървесина на корен подотдели 136 "а" и 136 "в"
08.11.2017
На основание чл.35 от ЗОС, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци, Глава ІІІ, чл. 55, чл. 49, ал. 1, т. 1  от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 372 от Протокол № 33/26.10.2017 г. на Общински съвет Априлци1.    Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели 136”а” – бук /дърва/, пробирка 10% в размер на 181 пл.куб.м.  и 136”в” - бук /дърва/, прореждане 10% в размер на 201 пл.куб.м. и габър/дърва/, прореждане 10% в размер на 20...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"