Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
16.07.2019
ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).• Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти). • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.• В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна...

Заповед № 243-11.07.2019 г. на Кмета на Община Априлци по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и предприемане на мерки за недопускане и разпространение на болестта на територията на Община Априлци
11.07.2019
 З А П О В Е Д№ 243Априлци:11.07.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД-07-104/09.07.2019г. на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), Заповед РД - 07-104/09.07.2019г. на Областен управител на област Ловеч, относно усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и предприемане на мерки за недопускане и разпространение на болестта на територията на Община Априлци. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД-07-104/09.07.2019г. на изпълнителния директор на Българската агенция за...

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
10.07.2019
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “гр. Априлци, обл. Ловеч, ул.”Васил Левски” № 83тел: 06958 - 23 33 ;32-73, e-mail : su.v.levski@gmail.com ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА Етапи на класиране Първи етап Втори етап Трети етап Подаване на документи за участие в приема 3 – 5 юли 2019 г. до 16 юли 2019 г. 24 – 25 юли 2019 г. Обявяване на резултатите до 11 юли 2019 г. до 18 юли 2019 г. до 29 юли 2019 г. Записване на ученици след класирането до 16 юли 2019 г. 22 юли 2019 г. 31 юли 2019 г. Попълване на незаетите места:  след трети етап на класиране с подаване на заявление в училището:  от 02.08 до...

Публичен търг с явно наддаване на дървесина в подотдели 55"д", 124"м", 135"к" и 216"и1"
09.07.2019
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдели, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.Обява за публичен търгКонкурсна документация за публичен търгЗаповед за публичен търг   Опис-Приложение №1

Съобщение до хотелиерите на територията на Община Априлци
05.07.2019
Уважаеми хотелиери,Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е система, която свързва в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НОИ и общините. ЕСТИ не е публична, до нея имат достъп само оторизирани потребители от изброените по – горе. Целта на системата е да облекчи въвеждането и обработката на данни от различните регистри. Осигурени са различни начини за подаване на данни към системата, първият е система към система, втория начин е чрез файлове, а третия е с уеб интерфейс, за които е необходимо да имате браузър и достъп до интернет. Във връзка с необходимостта от...

Ивестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ №52218.513.320
03.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За изясняване на обществения интерес, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на гражданите на Община Априлци, за постъпило инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ №52218.513.320 по КК на гр. Априлци, общ. Априлци”, с възложител „МТМ-Транс” ЕООД, гр. Априлци, ул. „Маринска” № 6.В срок от 14 дни от публикуването на съобщението, всички заинтересовани лица могат да получат достъп до информацията и да изразят становище в сградата на Община Априлци в гр. Априлци, ул. “Васил Левски” №109.Текст на Уведомлението и информацията  

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"