Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

От 22.10.2020 г. ще започне извършване на ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус
22.10.2020
Община Априлци информира, че от 22.10.2020 г. ще започне извършване на ежеседмичен контрол за спазване на временни противоепидемични мерки срещу Коронавирус, регламентирани със заповеди на Министъра на здравеопазването.Резултатите от проверките ще бъдат съгласувани с РЗД-Ловеч и Областен кризисен щаб по здравеопазване и ще обхванат градски и междуградски транспорт, обекти за обществено предназначение, заведение за хранене и развлекателни заведения, училища и работни колективи, които попадат на територията на Общината.Мерките касаят начините на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м, поставяне на информационни табели, недопускане до работните помещения на лица е прояви на остри респираторни болести, носене на...

Обявление № 1654/19.10.2020 г. за допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.650.35, местност „Чобанов азмак“, кв. Център, гр. Априлци
19.10.2020
Общинска администрация - гр. Априлци, Ловешка област съобщава на заинтересованите граждани, че на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и Заповед № 429/16.10.2020 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.650.35, местност „Чобанов азмак“, кв. Център, гр. Априлци, с който: В проекта за план за регулация да се предвиди урегулиране на поземлен имот с идентификатор 52218.650.35 по имотни граници в УПИ II-650.35 с предназначение „за жилищно застрояване“, като се запази уличната регулация по действащия план за регулация на кв. Център,...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ в Община Априлци
14.10.2020
Община Априлци, гр. Априлци, ул. Васил Левски 109 на основание 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба за провеждане за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 423/14.10.2020 г. на Кмета на Община Априлци   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ в Община Априлци Длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 6Б Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование – висше икономическо; Минимална образователна степен - магистър; Професионален опит- 4 години Минимален ранг за заемане на длъжността...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
13.10.2020
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“,  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.57, ал. 3 ППЗОП, от името на комисията с настоящото Ви уведомявам, че на 16.10.2020 г. от 13.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Априлци, находяща се на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ №109, ще се проведе публично заседание на комисия, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци
13.10.2020
Обявление На основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл.26 , ал.2, във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл. 77 от АПК, Общинска администрация Априлци представя на Вашето вниманиеПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30 - дневен срок, считано от 13.10.2020 г. до 13.11.2020 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 за определянето и администрирането...

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 г.  
07.10.2020

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"