Български пощи
FastPay
Документи

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2019 г.
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Априлци 2017 - 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2017 г.
  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2016 г.
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Априлци
 Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на ОПР 2014-2020
Програма за реализация на Общински план за развитие на община Априлци 2014-2020 г.
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
  Програма за развитието на туризма в Община Априлци през периода 2014 г. - 2020 г.
 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2024 г.
 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2021 г.
План за енергийна ефективност на Община Априлци за периода 2014 - 2014 г.
Устройствен правилник
 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АПРИЛЦИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Структура на общинска администрация - Априлци
План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2014 година
ХАРТА НА КЛИЕНТА
Етичен кодекс
Общински план за развитие 2014-2020 на община Априлци
Проект на Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Априлци за периода 01.01.2014 - 31.12.2016 г. - Публикувано на 06.10.2017 г.
Общински план за развитие 2014-2020 на община Априлци
Резюме на предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 на община Априлци
Предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 на община Априлци
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на ОПР на Община Априлци за периода 2014 - 2020 г. - Приет с Решение № 156/14.04.2016 г. на ОбС

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2016 г. на ОПР на Община Априлци за периода 2014 - 2020 г. - Приет с Решение № 307/27.04.2017 г. на ОбС

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"