Български пощи
Предложения до ОбС - Априлци
                                                                                           месец Декември 2018г.
Предложение ДП - 412, относно:Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци.
Предложение ДП - 413, относно:Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.885.507, 52218.884.13 и 52218.951.51
Предложение ДП - 414, относно:Продажба на сграда – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 415, относно:Осигуряване на средства за доизграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Априлци.  


                                                                                           месец Ноември 2018г.

Предложение ДП - 410, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Докладна записка с Вх.№826, относно:приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет  Априлци
Писмо с Вх.№829, относно: Oтпускане на еднократна финансова помощ на Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви таланти” – гр. Пловдив.
Предложение ДП - 411, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.

                                                                                            месец Октомври 2018г.

Писмо с Вх.№809, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 409, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
Писмо с Вх.№821, относно:Заявление с вх. № 1066/21.09.2018 г. от Галя Тодорова Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

                                                                               

                                                                                             месец Септември 2018г.

Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.

Писмо с Вх.№770, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 403, относно: Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален  конкурс.     
Писмо с Вх.№787, относно:
Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 405, относно:Участие и членство на Община Априлци в Организацията за управление на Старопланински туристически район.  
Предложение ДП - 404, относно:ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 В УПИ IV,  кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.         
Предложение ДП - 406, относно:Продажбата на  стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 407, относно:Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч.
Предложение ДП - 408, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


     


                                                                                               месец Август 2018г.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№770, относно: 
Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.

 месец Юли 2018 г.
Предложение ДП - 296, относно: Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение Вх.№748, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода  януари  2018 г. -  юни 2018г.
Предложение Вх.№749, относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
Предложение ДП - 297, относно: Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


месец Юни 2018 г.
Предложение ДП - 278, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 279,
относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение ДП - 280, относно: Заявление с вх. № 973/04.06.2018 г. от Маринела Антонова Нанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Предложение ДП - 281,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 282,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 283, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 284, относно: Одобряване на годишен доклад  за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
Предложение ДП - 285, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 286, относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 287, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 288, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм „Св.Параскева”
Предложение ДП - 289, относно: 
План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
Предложение Вх. № 729 , относно: Изменение в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 290, относно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на две помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община Априлци – публична общинска собственост
Предложение ДП - 291, относно:Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г, отреден „За универсална зала” и план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
Предложение ДП - 292, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 293, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 294, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 295, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

месец Май 2018 г.
Предложение ДП - 271, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за  възмездно отдаване под наем на кабинети и идеалните им части от  коридорите, стълбищата, сервизните помещения и оборудването в кабинетите в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост
Предложение ДП - 272, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
Предложение ДП - 273, относно: Възмездно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сгради – частна общинска собственост
Предложение ДП - 274, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 275
, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Предложение ДП - 276, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 277, относно: Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци

месец Април 2018 г.
Предложение ДП - 262, относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение вх.№ 686-13.04.2018 г., относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложение вх.№ 687, относно: отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 264, относно: Промяна на точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 265, относно: Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 266, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 267, относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост
Предложение ДП - 268, относно: Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
Предложение ДП - 269, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”- частна общинска собственост

месец Март 2018 г.
Предложение ДП - 253, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 254, относно: Промяна на Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 255, относно: Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци
Предложение ДП - 256, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Предложение ДП - 257, относно: Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
Предложение ДП - 258, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП - 259, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Предложение ДП - 260, относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост
Предложение ДП - 261, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
месец Февруари 2018 г.
Предложение ДП - 247, относно:
Предложение ДП - 248, относно:
Предложение ДП - 249, относно:
Предложение ДП - 250, относно:
Предложение ДП - 251, относно:
Предложение ДП - 252, относно:

месец Януари 2018 г.
Предложение ДП - 242, относно: Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци
Предложение ДП - 243, относно: Учреденяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот с идентификатор 66771.501.418
Предложение ДП - 244, относно: Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Предложение ДП - 245, относно:
Предложение ДП - 246, относно: Приемане на бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"