Български пощи
FastPay
Предложения до ОбС - Априлци
Архив на Предложения до ОбС - Априлци за 2017 година
                                                                                         
                                                                                               месец Oктомври 2020г. 

Предложение ДП - 109, относно:Заявление с вх. №1108/24.09.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева за освобождаване на двете й деца – Тодор Даринов Георгиев и Геновева Даринова Георгиева от месечна такса за храна в СУ „Васил Левски” – гр. Априлци.

Предложение ДП - 110, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2020г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2020г.
Предложение ДП - 111, относно:Заявление с вх. №1206/14.10.2020г. от Христина Ценкова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №316, относно:Информация за изпълнение на решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 112, относно:
Заявление с вх. №702/02.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на дърва за огрев.
Предложение ДП - 113, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.


                                                                                               месец Септември 2020г. 

Предложение ДП - 101, относно:Заявление с вх. №972/26.08.2020г. от Василена Тихомирова Цанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 102, относно
:Доклад с вх. №1712/03.09.2020г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2020/2021 година.

Предложение ДП - 103, относно:Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Априлци, проектен поземлен имот с идентификатор 52218.530.766.
Предложение ДП - 104, относно:
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци.

Писмо с вх. №284, относно: Молба, придружена с подписка, за обезопасяване на район чрез поставяне на повдигнати пешеходни пътеки.
Предложение ДП - 105, относно:Заявление с вх. №1041/11.09.2020г. от Цонка Цонкова Костова за отпускане на еднократна Финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 106, относно:Замяна на имоти държавна собственост с имоти общинска собственост.
Предложение ДП - 107, относно:
Кандидатстване на община Априлци по открита покана № 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в качеството и партньор на кандидат - бенефициент община Априлци.
Предложение ДП - 108, относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на Служба геодезия картография и кадастър на помещения в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.11.


                                                                                              месец Август 2020г. 
Предложение ДП - 91, относно:
Придобиване чрез покупко – продажба на част от поземлен имот с идентификатор 522218.546.86 с площ от 21 кв. м.
Писмо с вх. №247, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2020г. към 30.06.2020г.
Предложение ДП-90, относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост.
Предложение ДП-92, относно: Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.
Предложение ДП -93, относно: Промяна на първоначалната тръжна цена на автомобили-частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП-94, относно: Поставяне на рекламно-информационни елементи представляващи Информационно-указателни табели в имоти общинска собственост.
Предложение ДП-95, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -96, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП-97, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин.
Предложение ДП-98, относно: Процедура по допускане изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101, кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12 до о.т.13 в кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП-99, относно:ДОПУСНАТА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на предложение ДП-85/15.07.2020г. и решение на Общински съвет Априлци №134, протокол №14/30.07.2020г.
Предложение ДП-100, относно:Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.

                                                                                                месец Юли 2020г.    
Предложение с Вх.№219, относно:Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.
Предложение с Вх.№223, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2020г. -  юни 2020г.
Писмо с Вх.№224, относно:Заявление с вх. №701/03.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№227, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 77, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица между о.т. 80 до о.т. 79 към о.т. 134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14, предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 52218.513.14, кв. 32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Предложение ДП - 79, относно:Отмяна на Решение №112 от  28.05.2020г. в частта му, а именно – Мерцедес 313 ЦДИ линейка с регистрационен № ОВ 0193 ВА, с първоначална тръжна цена в размер на 6590,00лв.
Предложение ДП - 80, относно:Заявление №723/08.07.2020г. от Вероника Христова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 81, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 82, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 83, относно:
Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 84, относно:Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 85, относно
:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123 „х”, 125 „а” и 130 „г”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.

Предложение ДП - 86, относно:План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 87, относн
о:
Придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 522218.132.2. с площ от 76 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, с Начин на трайно ползване „Нива“ по кадастралната карта на град Априлци.
Предложение ДП - 88, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 89, относно:Определяне на представител, като постоянен член в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.


                                                                                                месец Юни 2020г.                                                                                           
Предложение ДП - 74, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).                     
Предложение ДП - 75, относно:
Именуване на улици в град Априлци.
Предложение ДП - 76, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 52218.546.553, 52218.546.555, 52218.546.556, 52218.546.557, 52218.546.558 и 52218.546.572 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец частна общинска собственост за обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение „за парк“, „за паркинг“ и „за озеленяване“ в кв. 95 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 78, относно:Именуване на улици в град Априлци.

                                                                                                  месец Maй 2020г. 
Предложение ДП - 60, относно:Заявление №369/21.04.2020г. от Биляна Хариева Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 61, относно:Заявление №373/22.04.2020г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 63, относно:
Заявление №157/14.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на дървен материал за ремонт на изгоряла стопанска сграда.
Предложение ДП - 64, относно:Заявление №392/29.04.2020г. от Теодора Спасова Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 65, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД 50-200 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект по „Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”, сключен между Управляващите органи на „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014 – 2020 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
Предложение ДП - 66, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 67, относно:Ликвидиране на собственост между Община Априлци и физическо лице, чрез продажба частта на Общината, представляваща общински недвижим имот с идентификатор 52218.546.177.
Предложение ДП - 68, относно:
Отдаване за безвъзмездно ползване на ДМА /МПС/ - общинска собственост.
Писмо с Вх.№180, относно:Заявление №393/29.04.2020г. от Зорница Маринова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 69, относно:Освобождаване на физически и юридически лица - наематели на общинска собственост от заплащаме на наем.
Предложение ДП - 70, относно:
Провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП - 71, относно:Процедура по допускане изменение на пуп - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.501.177, УПИ XXII, кв. 10 и промяна на улична регулация между о.т. 51 и о.т.54 по плана на с. Скандалото, общ. Априлци.                                                                         
Предложение ДП - 72, относно:Заявление с вх. №467/19.05.2020г. от Михаела Стойчева Михайлова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 73, относно:Заявление с вх. №465/18.05.2020г. от Надя Иванова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                                                     месец Април 2020г. 

Предложение ДП - 47, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 48, относно:Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.
Предложение ДП - 49, относно:Одобряване на годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 50, относно:Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 51, относно:Продажба на поземлени имоти с идентификатори 52218.500.806, 52218.500.807 и 52218.500.808 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 52, относно:
Изменение на ОУП на община Априлци и изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.853.59, местност „Боевци”, кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП - 53, относно:Прекратяване на собственост.
Предложение ДП - 54, относно:Кандидатстване на Община Априлци по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
Предложение ДП - 55, относно:Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 56, относно:Приемане на Общински план за младежта за 2020г.
Предложение ДП - 57, относно:Утвърждаване на състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци.
Писмо с Вх.№174, относно:Информация за изпълнение решения  на Общински съвет – Априлци.
Предложение ДП - 58, 
относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 59, относно:Възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по общинската основна градска линия в град Априлци и междуградската автобусна линия Априлци – Троян.
Предложение ДП - 62, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200лв. за заслуги по опазване на културно – историческото наследство на региона на писателя краевед и историк Григор Йонков Банев, по повод честване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура и отдаване на почит на загиналите в новоселското въстание.


                                                                                                    месец Март 2020г. 
Предложение ДП - 38, относно
:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на четири населени места в община Априлци”. Предложение за даване на съгласие за общинско сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия, съгласно Насоките по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансираната от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021г.
Предложение ДП - 39, относно:Ползване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.
Предложение ДП - 40, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 41, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 42, относно:Заявление с вх. №249/10.03.2020г. от Ивета Иванова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 43, относно:
Определяне на представител на Община Априлци в Организацията за Управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР/.
Предложение ДП - 44, относно:Отпускане на субсидия за дофинансиране на НЧ „Петър Берон – 1927г.” – гр. Априлци за разплащане на задълженията към националната агенция по приходите.
Предложение с Вх.№148, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 45, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда  на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 46, относно:Обявяване на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост.


                                                                                                 месец Февруари 2020г. 
Предложение ДП - 27, относно:Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 29, относно:Организиране дейсността на МКБППМН в община Априлци.
Предложение ДП - 30, относно:Участие на община Априлци с проектно предложение към фонд „Социална закрила” /ФСЗ/ по открита процедура за закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обществена трапезария, по направление Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
Предложение ДП - 31, относно:Заявление с вх. №72/24.01.2020г. от Ана Илиева Балевска за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 32, относно:Заявление с вх. №106/03.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 33, относно:
Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци за окончателно разплащане по проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци”.
Предложение ДП - 34, относно:Заявление с вх. №139/11.02.2020г. от Звездица Трендафилова Дурльова за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за погребение.
Предложение ДП - 35, относно:Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци.
Предложение ДП - 18, относно:Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци.
Писмо с Вх.№68, относно:Молба от Кина Дамянова Димитрова за опрощаване на дължими общински вземания.
Писмо с Вх.№122, относно:Одобряванена проект за разширение границите на общ устройствен план на община Априлци.
Предложение ДП - 36, относно:
Заявление с Вх.№175/19.02.2020г. от Диляна Евгениева Енчева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 37, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на община Априлци.

                                                                                                 месец Януари 2020г. 
Писмо с Вх.№17, относно:Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с Вх.№49, относно:Заявление с вх. №1418/10.12.2019г. от Ренета Михова Кукенска за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с Вх.№68, относно:Молба от Кина Дамянова Димитрова за опрощаване на дължими общински вземания.
Писмо с Вх.№72, относно:Справка за дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2019г.
Писмо с Вх.№76, относно:Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2019г. – декември 2019г.
Предложение ДП - 11, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.542.261 и 52218.542.260, УПИ VII и VIII – 671, кв. 91 и улична регулация между о.т. 337 през о. т. 338 към о.т. 339, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 12
, относно:Заявление с вх. №1112/18.09.2019г. от Силвия Миткова Георгиева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 13, относно:Заявление с вх. №1203/10.10.2019г. от Татяна Цочева Георгиева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 14, относно:Заявление с вх. №06/03.01.2020г. от Кристина Стилянова Жабилова за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 15, относно:Заявление с вх. №11/06.01.2020г. от Красимир Горанов Дурльов за Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 16, относно:Одобряване на извършената от „ВиК” АД гр. Ловеч през 2019г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
Предложение ДП - 17, относно:
Процедура по допускане и изработване на проект за изменение на ОУП и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ 52218.480.33 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Ново село, м. „Свети Илия” за застрояване на обект: Приемо – предавателна станция на „Теленор България ЕАД №3947”.

Предложение ДП - 18, относно:Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Априлци

Предложение ДП - 19, относно:Заявление с вх. №13/06.01.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева.
Предложение ДП - 20, относно:Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП - 21относно:
Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност за мандат 2019 – 2023г.
Предложение ДП - 22, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за проект „Ремонт, дооборудване и дообзавеждане на народно читалище „Светлина – 1895г.” в гр. Априлци, сключен между народно читалище „Светлина – 1895г.” – гр. Априлци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Предложение ДП - 23относно:Определяне позицията и мандата на представителя на община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Предложение ДП - 24, относно:Програма за управление на община Априлци за мандат 2019 – 2023г.
Предложение ДП - 25, относно:Приемане на бюджета на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 26относно:Приемане на "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Априлци за периода 2019-2023г."
Предложение ДП - 28, относно:Приемане на "Годишна програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на община Априлци през 2020г."
Писмо с Вх.№97, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ.

                                                                                        месец Декември 2019г.                                                          
Предложение ДП - 5относно
:Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.
Предложение ДП - 6относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти публична общинска собственост на НЧ "Светлина 1895”.
Предложение ДП - 7, относно:
Обявяване на имот публична общинска собственост в частна общинска 
собственост и предоставяне за безвъзмездно право на ползване.
Предложение ДП - 8, относно:Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”.
Предложение ДП - 9, относно:Състав на Общинска комисия по безопасност на движението.
Писмо с Вх.№14, относно:Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Предложение ДП - 10, относно:
Проект за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци.


                        
                                                                                         месец Ноември 2019г.               
Предложение ДП - 1, относно:Определяне позицията на мандата на представителя на община Априлци на общо събрание на Асоциацията на ВиК.
Предложение ДП - 2, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2020 г.
Предложение ДП - 3, относно:Актуализация на бюджета на община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 4, относно:Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци.
Предложение ДП - 472, относно:Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Предложение ДП - 476, относно:Заявление с вх. №1112/18.09.2019 г. от Силвия Миткова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 477, относно:Заявление с вх. №1181/04.10.2019 г. от Петрана Миткова Станева за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за  имущество , загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 478, относно:Заявление с вх. №1203/10.10.2019 г. от Татяна Цочева Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 479, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27. ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Писмо с Вх.№2, относно:Определяне на представители в Областния съвет за вазвитие на област Ловеч.
Писмо с Вх.№17, относно:Заявление с вх. №1328/13.11.2019г. от Ивелина Нанкова Калчева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение с Вх.№18, относно:Определяне продължителността на работното време на председателя на Общински съвет Априлци.
Предложение с Вх.№25, относно:Приемане на правилник за организацията и дейността ма Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.

                                                       

                                                                                         месец Октомври 2019г.
Предложение с Вх.№1056, относно:Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Априлци и кмет на кметство с. Велчево.

                                                                                         месец Септември 2019г.
Предложение ДП - 468, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.5513.259 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 469, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.542.260 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 472, относно: Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.

Предложение ДП - 473, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застраяване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.225 и 52218.547.702 и улична регулация между о.т. 123 през о.т. 122 към о.т. 119А, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 474, относно: Заявление с вх. №1075/09.09.2019 г. от Миглена Емилова Петкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 475, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на помещения и идеалните им части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост.

                                                                                        
                                                                                          месец Август 2019г.   

Заповед с Вх.№1016, относно: Върнато от Областен управител - област Ловеч решение №583/25.07.2019г. за ново обсъждане на Общински съвет.
Писмо с Вх.№1014, относно:Отчет на бюджета на Община Априлци за 2019г. към 30.06.2019г.
Предложение ДП - 468, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.5513.259 – частна общинска собственост.

Предложение ДП - 469, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.542.260 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 470, относно:
Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.804.481 и 52218.951.52.
Предложение ДП - 471, относно: Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2019г., промяна в Поименен списък за капиталовите разходи за 2019г. и промяна в План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 472, относно: Отдаване под наем на помещения в общинска сграда с идентификатор 52218.512.379.1 – частна общинска собственост, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 52218.512.379.1.1, 52218.512.379.1.2 и 52218.512.379.1.3.
Предложение с Вх.№1024, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение с Вх.№1025, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за поддържане на чистотата, опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Априлци.


                                                                                           месец Юли 2019г.   
Писмо с Вх.№990, относно:
Одобряване на подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 62 кв. „Център” през кв. „Първовци” до и през кв. „Свинова поляна”, гр. Априлци, област Ловеч.
Предложение с Вх.№990-A, относно:Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2019г. -  юни 2019г.
Писмо с Вх.№997, относно:Заявление с вх. 727/05.07.2019г. от Искрена Милчева Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 465, относно:     Доклад с вх. № 953/11.07.2019г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2019/2020 година.
Предложение ДП - 464
относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т.80 до о.т.79 към о.т.134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14 предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.513.14, УПИ I, кв.32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Предложение ДП - 463относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между осови точки 161 и о.т.162, във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.530.644 и 52218.530.456, УПИ IX-500 и  X-500, кв.20, кв.Център, гр. Априлци.
Предложение ДП - 466, относно:
Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Писмо с Вх.№1002, относно:Заявление с вх. №754/12.07.2019г. от Радослава Янкова Мавродиева относно освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Предложение ДП-467, относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.                                                                                          месец Юни 2019г.         
Предложение с Вх.№960, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Априлци.
Предложение с Вх.№961относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба  №1 за обществения ред и чистота на територията на община Априлци.             
Предложение ДП - 451, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2018г.                                                    
Предложение ДП - 454, относно:
Заявление с вх. 609/05.06.2019г. от Станислава Ангелова Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 455, относно:
Заявление с вх. 582/29.05.2019г. от Петя Пенкова Николова – Мичева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Предложение ДП - 452, относно:Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.2 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС за  ПИ 52218.638.13, 52218.638.12, 52218.638.11 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Предложение ДП - 453, относно:План за защита при бедствия, възникнали на територията на Община Априлци.
Предложение ДП-456относно: Заявление с Вх. №646/13.06.2019г. от Боряна Вълчева Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП-457относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП-458, относно: Определяне позицията на мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.

Предложение ДП-459, относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-460, относно: Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-461, относно: Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.
Предложение ДП-462, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020г. в община Априлци.

                                                                                           месец Май 2019г. 
Предложение с Вх.№917, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци.
Писмо с Вх.№927, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 448, относно:ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА И ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ №543 ОТ ПРОТОКОЛ №57 ОТ 28.03.2019Г.
Предложение ДП - 449, относно:Предоставяне на бракуван самолет МИГ 17 F.
Писмо с Вх.№943, относно:Възражение във връзка с изготвения проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.13 и части от ПИ 52218.638.4 по кадастрална карта на гр. Априлци.
Предложение ДП - 450, относно:Предоставяне на съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 52218.530.411.2 от НЧ „Светлина-1895г.”


                                                                                         месец Април 2019г. 
Предложение ДП - 441, относно:План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 442, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т. 142 през о.т. 150, 152, 158 до о.т.159 във връзка с издаване на разрешение за изработване на проек за на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.547.309 УПИ VII-418, VIII-417, X-418, XI-420 и IV-419, кв. 79, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 443, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация за улица между о. т. 216 до о. т. 218 и промяна на ПУП за озеленени площи, които не са реализирани във връзка с издаване на разрешение за изработване на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.55, УПИ III и IV, кв. 81, кв. Видима, гр. Априлци.

Предложение ДП - 444, относно:Заустване на отпадни води в съществуваща вада в кв. Зла река.
Предложение ДП - 445, относно:
Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ч” , извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.
Предложение ДП - 446, относно:
Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27. ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 447, относно:Кандидатстване на Църква „Света Параскева” – гр. Априлци по подмярка 7.6 от Програмата за развитие ма селските райони 2014-2020г.
Писмо с Вх.№927, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
                                                                                          месец Март 2019г.     
Предложение ДП - 431, относно:Промени в структурата на общинска администрация Априлци.
Предложение ДП - 432, относно:Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Априлци.
Предложение ДП - 433, относно:Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.                                                                             
Предложение ДП - 434, относно:Заявление с вх. №214/07.03.2019г. от Иван Мичев Иванов за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 435, относно:Одобряване на годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 436, относно:ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА.
Предложение ДП - 437, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация за улица между о.т. 205, през о.т. 204, 203а, 203, 202, 192 към о.т.198 кв.49, кв. Център, гр. Априлци във връзка с допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-105, кв.49,  поземлен имот с идентификатор 52218.531.105 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Център.
Предложение ДП - 438, относно:
Даване съгласие за ползване на част от събраните средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне  размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за закупуване на  компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 439, относно:
Одобряване на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между Община Троян, Община Априлци, Дирекция „Бюро по труда” - гр. Троян и Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Троян.
Предложение ДП - 440, относно:Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на помещение № 13 и идеалните им части от коридорите, стълбищата и сервизните помещения в сградата на Общинската поликлиника - публична общинска собственост.                                                                                       месец Февруари 2019г.                                                                        
Предложение ДП - 427, относно:
Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2,т.1 и т.2 и чл.208,ал.1 от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385  и 66771.501.386 по кадастралната карта на с.Сканадалото, обособени в УПИ VIII,кв.14 и промяна на улична регулация между о.т.109,106,107 към.т.70 по регулационния план на с.Скандалото,област Ловеч.
Предложение ДП - 428, относно:Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2018г. инвестиция в активи публична общинска собственост.
Предложение ДП - 429, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личното развитие на децата и учениците в Община Априлци.

Предложение ДП - 430, относно:Oбявяване на празнични и неработни, но присъствени дни на територията на Община Априлци.


                                                                                         месец Януари 2019г.
Писмо с Вх.№858, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли  2018г. -  декември 2018г.
Писмо с Вх.№859относно: Дейността на Участък - гр. Априлци към РУ - Троян през 2018г.
Писмо с Вх.№860относно: Заявление с вх. №28/11.01.2019г. от Деница Димитрова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Предложение ДП - 418, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.                                                                           
Предложение ДП - 419, относно:Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на онщина Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци.
Предложение ДП - 420, относно:
Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на  местните данъци на територията на община Априлци”.
Предложение ДП - 421, относно:Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за  ПИ 52218.638.13 и част от ПИ 52218.638.4 и улична регулация от ПИ 52218.737.8 до ПИ 52218.638.9, Строителен полигон „Паздерите“, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ.
Предложение ДП 
- 422, относно:Процедура по допускане изменение  на  ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕза ПИ 52218.530.411и улична регулация между о.т. 284 през 282, 92, 89, 88, 83, 82 до о.т.81, кв. Център, гр. АПРИЛЦИ, по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията .
Предложение ДП - 423, относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижим имот – публична общинска собственост на НЧ „Светлина 1895”.
Предложение ДП - 424, относно:Приемане на бюджета на Община Априлци за 2019 г.
Писмо с Вх.№858, относно: Заявление с вх. № 48/16.01.2019 г. от Анка –Даниела Йотов, относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 425, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 426, относно:Осигуряване на заем в размер на 30 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година.


                                                                                        месец Декември 2018г.
Предложение ДП - 412, относно:Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци.
Предложение ДП - 413, относно:Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлени имоти с идентификатори 52218.885.507, 52218.884.13 и 52218.951.51
Предложение ДП - 414, относно:Продажба на сграда – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 415, относно:Осигуряване на средства за доизграждане на системата за видеонаблюдение на територията на община Априлци.  
Предложение ДП - 416, относно:Заявление с вх. № 1335/04.12.2018 г. от Йонка Тодорова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 417, относно:Предоставяне на съгласие по чл.60, ал.6, т.1 от Закона за водите за поземлен имоти с идентификатори 52218.237.15.

                                                                                            месец Ноември 2018г.

Предложение ДП - 410, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Докладна записка с Вх.№826, относно:приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет  Априлци
Писмо с Вх.№829, относно: Oтпускане на еднократна финансова помощ на Александър Стефанов Стефанов за присъдена „Златна лира на Орфей” в НМФК „Орфееви таланти” – гр. Пловдив.
Предложение ДП - 411, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2019г.

                                                                                            месец Октомври 2018г.

Писмо с Вх.№809, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 409, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци и промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2018г.
Писмо с Вх.№821, относно:Заявление с вх. № 1066/21.09.2018 г. от Галя Тодорова Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

                                                                               

                                                                                             месец Септември 2018г.

Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.

Писмо с Вх.№770, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 403, относно: Заявление с вх. № 956/27.08.2018 г. от Стефан Йонков Стефанов за отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Александър Стефанов Стефанов за присъдена златна лира на национален  конкурс.     
Писмо с Вх.№787, относно:
Заявление с вх. №999/05.09.2018 г. от Зорница Альошева Момчилова относно отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 405, относно:Участие и членство на Община Априлци в Организацията за управление на Старопланински туристически район.  
Предложение ДП - 404, относно:ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН  ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.546. 391 И 52218.546.390 В УПИ IV,  кв. 53, гр. АПРИЛЦИ, кв. Острец.         
Предложение ДП - 406, относно:Продажбата на  стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 407, относно:Свикване на Общо събрание на акционерите на „В и К” АД – гр. Ловеч.
Предложение ДП - 408, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


     


                                                                                               месец Август 2018г.
Писмо с Вх.№769, относно: Заявление с вх. № 886/14.08.2018 г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване на дете от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№770, относно: 
Отчет на бюджета на Община Априлци за 2018 г. към 30.06.2018г.
Писмо с Вх.№773, относно: Заявление с вх. № 905/20.08.2018 г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 398, относно:Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 399, относно:Продажба или отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в село Велчево.
Предложение ДП - 400, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот.
Предложение ДП - 401, относно:Приемане на общински план за младежта за 2018 г.
Предложение ДП - 402, относно:Доклад с вх. № 1418/09.08.2018г. от Дончо Христов Пачников – Директор на Средно училище „Васил Левски”-гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2018/2019 година.

 месец Юли 2018 г.
Предложение ДП - 296, относно: Заявление с вх. № 685/02.07.2018 г. от Елина Цветанова Панескова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение Вх.№748, относно: Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода  януари  2018 г. -  юни 2018г.
Предложение Вх.№749, относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци.
Предложение ДП - 297, относно: Заявление с вх. № 744/16.07.2018 г. от Богдана Богомилова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


месец Юни 2018 г.
Предложение ДП - 278, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 279,
относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение ДП - 280, относно: Заявление с вх. № 973/04.06.2018 г. от Маринела Антонова Нанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете
Предложение ДП - 281,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 282,
относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 283, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 284, относно: Одобряване на годишен доклад  за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Априлци за периода 2014 – 2020 г.
Предложение ДП - 285, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 286, относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 287, относно: Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Предложение ДП - 288, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на прилежащо пространство около храм „Св.Параскева”
Предложение ДП - 289, относно: 
План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2019 г.
Предложение Вх. № 729 , относно: Изменение в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 290, относно: Предоставяне за безвъзмездно право на управление на две помещения № 20 и № 22 на втори етаж в сградата на Община Априлци – публична общинска собственост
Предложение ДП - 291, относно:Процедура по приемане и одобряване изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 52218.530.444 по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI от кв.23 по плана на гр. Априлци, собственост на Община Априлци, съгласно АПОС № 123/25.05.2000г, отреден „За универсална зала” и план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения в парка.
Предложение ДП - 292, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 293, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АПРИЛЧЕ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 294, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Предложение ДП - 295, относно:ВКЛЮЧВАНЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. В ОБЩИНА АПРИЛЦИ

месец Май 2018 г.
Предложение ДП - 271, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за  възмездно отдаване под наем на кабинети и идеалните им части от  коридорите, стълбищата, сервизните помещения и оборудването в кабинетите в сградата на Общинската поликлиника –  публична общинска собственост
Предложение ДП - 272, относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2017 г.
Предложение ДП - 273, относно: Възмездно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сгради – частна общинска собственост
Предложение ДП - 274, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 275
, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Предложение ДП - 276, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 277, относно: Актуализиране състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци

месец Април 2018 г.
Предложение ДП - 262, относно: Продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост
Предложение вх.№ 686-13.04.2018 г., относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци
Предложение вх.№ 687, относно: отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 264, относно: Промяна на точка Трета от Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 265, относно: Заявление с вх. № 328/02.04.2018 г. от Димитрина Иванова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение
Предложение ДП - 266, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Предложение ДП - 267, относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост
Предложение ДП - 268, относно: Одобряване на извършената от „ВиК“ АД гр.Ловеч през 2017г. инвестиция в активи публична общинска собственост
Предложение ДП - 269, относно: Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по реда на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и от Закона за устройство на територията за поземлени имоти с идентификатори 52218.638.13 и 52218..638.11 по кадастралната карта на гр. Априлци, строителен полигон „Паздери”- частна общинска собственост

месец Март 2018 г.
Предложение ДП - 253, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост
Предложение ДП - 254, относно: Промяна на Решение № 385 от Протокол № 34 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Априлци
Предложение ДП - 255, относно: Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци
Предложение ДП - 256, относно:Промяна характера на собствеността на поземлен имот
Предложение ДП - 257, относно: Осигуряване на заем в размер на 20 000.00 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016 година
Предложение ДП - 258, относно: Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК
Предложение ДП - 259, относно: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Предложение ДП - 260, относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост
Предложение ДП - 261, относно: Възлагане  добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123”ш”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост
месец Февруари 2018 г.
Предложение ДП - 247, относно:
Предложение ДП - 248, относно:
Предложение ДП - 249, относно:
Предложение ДП - 250, относно:
Предложение ДП - 251, относно:
Предложение ДП - 252, относно:

месец Януари 2018 г.
Предложение ДП - 242, относно: Определяне на основно месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Априлци и Кмет на кметство с. Велчево, община Априлци
Предложение ДП - 243, относно: Учреденяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот с идентификатор 66771.501.418
Предложение ДП - 244, относно: Определяне числеността на персонала за местни дейности по бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Предложение ДП - 245, относно:
Предложение ДП - 246, относно: Приемане на бюджета на Община Априлци за 2018 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"