Български пощи
FastPay
Общинска собственост
Свободни Общински имоти по чл.19 за почистване
  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за одобряване на споразимения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на Община Априлци
Протокол на комисия назначена със Заповед № 142 от 27.03.2020 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
С Решение № 536, Протокол № 63 от 04.03.2015 г. Общински съвет - Априлци, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Априлци определи общинските имоти от Общинския поземлен фонд, с начина на трайно ползване "Ливада и пасище" за индивидуално и общо ползване.

Списък на общински имоти с Начин на Трайно Ползване Пасища, мери и ливади, определени за ОБЩО ползване актуален към 01.03.2020 г.
 
С Протоколно решение № 1 от 21.03.2014 г. на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-12-47 от 24.03.2014 г. на Директора на ОДЗ – Ловеч са определени са определени земеделските земи, които са останали след възстановяване собствеността на бившите собственици и които преминават в собственост на Община Априлци.

Земи в землището на гр.Априлци, ЕКАТТЕ:52218 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Скандалото ЕКАТТЕ:66771 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Велчево, ЕКАТТЕ:10567 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Драшкова поляна ЕКАТТЕ:23621 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)

Планови документи за общинската собственост


С Решение № 53 от Протокол № 9 / 16.02.2012 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2019-2023г.
 С Решение № 545 от Протокол № 65 / 26.03.2015 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2020 г.
Документи

Публичен регистър на частната общинска собственост - актуален към 12.2017 г.
Публичен регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост
Публичен регистър на публичната общинска собственост - актуален към 12.2017 г.
Регистър за търговските дружества с общинско участие на Община Априлци
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"