Български пощи
FastPay
Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"„Рехабилитация на общински парк в кв. “Зла Река”, гр. Априлци  „

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

Конкретните цели на проекта са:
Да се повиши привлекателността на града  чрез облагородяване на общински зелени площи и превръщането им в място за отдих и почивка,  да се създадат предпоставки за здравословна жизнена среда на местното население, превръщане на общината в предпочитана туристическа дестинация;

Обект: кв. Зла река


Дейностите по проекта включват:

Изграждане на зона за масов отдих и детска площадка – беседки, пейки, кошчета за смет, чешма, огнище, информационни табели; озеленяване с различни иглолистни и широколистни храстови и дървесни видове и затревяване. Оформяне на научно-познавателен маршрут с видове характерни за крайречни месторастения – върби, тополи, елхи, блатно кокиче, ириси; оформяне на паркови алеи ; изграждане на автоматизирана подземна поливна система.

Бюджет на проекта: 786 000.00 лв. без ДДС
Продължителност на проекта: 2010 г. – 2012 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"