Български пощи
FastPay
PP-00016-2014-0002


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Указания за участие и описание на обществената поръчка
Списък на документите съдържащ се в офертата
Административни сведения
Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Проект на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Проект на договор за обособена позиция № 3
Проект на договор за обособена позиция № 4
Образец на оферта за обособена позиция № 1
Образец на оферта за обособена позиция № 2
Образец на оферта за обособена позиция № 3
Образец на оферта за обособена позиция № 4  
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 21.10.2014 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участниците в процедура по реда на глава 8 „А” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец” - Публикуван на 28.10.2014 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село” - Публикуван на 28.10.2014 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и Общински пътиша № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” - Публикуван на 28.10.2014 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на "Ерми" ЕООД по договор № от 24.10.2014 г.

Изплатени суми на "Агротехника Троян" АД по договор № от 27.10.2014 г.
Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 01.12.2014 г.
Провеждане на преговори на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП за доставка на опесъчителен материал за опесъчаване през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г. в Община Априлци
ПРОТОКОЛ от провеждане на преговори за възлагане на „Доставка на опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Покана за провеждане на превговори
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 01.12.2014 г.


Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"