Български пощи
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ТЕХНИЧЕСКО И ТРАНСПОРТНО ОСИГУРЯВАНЕ /СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА"

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Община Априлци със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109
На основание 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 120/04.04.2018г. на Кмета на Община Априлци обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1.    Конкурсът се обявява за длъжността:
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ТЕХНИЧЕСКО И ТРАНСПОРТНО ОСИГУРЯВАНЕ /СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА/” В ОБЩИНА АПРИЛЦИ
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
-    Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалност - Икономика, Национална сигурност, Военно дело;
-    Професионален опит – 2 години;
-    Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
-    Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:: 510 лв. съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
-    Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1200 лв. съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
4.    Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
-    Компютърна компетентност: работа с офис пакет за MS „EXCEL” и MS „WORD” и Internet;
-    Детайлно познаване и ползване на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността на Общинска администрация – гр. Априлци;
-    Курсове в областта на сигурността и отбраната;
-    Придобит професионален опит в държавната администрация;
-    Свидетелство за управление на МПС, категория В;
5. Специфични изисквания за длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
-    Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация.
Кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията по чл.40, ал.1 във връзка с чл.45 от ЗЗКИ. Съгласно чл.10д, ал.10 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
6.    Начин на провеждане на конкурса:
-    Конкурсната процедура ще се проведе чрез решаване на тест и интервю;
7.    Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса съгласно Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители:
-    Заявление за участие в конкурса приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ( по образец );
-    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители ( по образец );
-    Автобиография ( CV );
-    Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;
-    Свидетелство за съдимост;
-    Медицинско свидетелство;
-    Копие от документите удостоверяващи продължителността професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж;
-    Копие от сертификат за компютърна грамотност (ако има такъв);
-    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
8.    Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите се подават в “Общински център за информация и услуги на гражданите” намиращ се на I етаж в сградата на Община Априлци, ул. “Васил Левски” № 109 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч. в срок до 20.04.2018г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са   представени всички посочени в тях документи.
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

9. Общодостъпното място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в “Общинския център за информация и услуги на гражданите” намиращ се на I етаж в сградата на Общинска  администрация – гр. Априлци, ул. “Васил Левски” № 109 и на интернет страницата на община Априлци                          www. obshtina-apriltsi.com
10. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
-    Разработва план за охрана на организационната единица, чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
-    Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
-    Разработва, поддържа и актуализира плана за защита на населението при бедствия, авари и извънредни ситуации;
-    Организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината;
-    Води регистър на потенциално опасните обекти и съоръжения в общината, събира обобщава и анализира данни за наличните опасни химически вещества и отпадъци на територията на общината;
-    Организира експлоатацията и поддръжката на транспортните средства в общината;
11. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: определен за степен 1 на длъжностното ниво 510 лв. съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрацияКмет на Община Априлци: ........./п/..........
д-р Младен Пелов

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"