Български пощи
FastPay
00016-2014-0004-21.05.2014Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение за стартиране процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура при опростени правила
Решение за промяна на основание Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
Документация за участие в открита процедура
Образец № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец №2 - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
Образец № 3а и Образец № 3б - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
Образец № 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП
Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
Образец № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Образец № 7 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
Образец № 8 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Образец № 9 - Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2011, 2012, 2013г.
Образец № 10 - СПИСЪК на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението
Образец № 11 - Автобиография
Образец № 12 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Oбразец № 13 - ЦЕНОВA ОФЕРТА
Образец № 14 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Техническа спецификация
Проект на договор
Технически проект част "Геодезия" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПУП - Парцеларен план" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "Пътна" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Надлъжни профили на колоездачна пътека
Технически проект част "Пожарна безопасност" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект част "ПБЗ" за изграждане на колоездачна пътека от кв.Острец до кв.Видима
Технически проект за създаване на посетителси демонстрационен център
Технически проект част "Архитектурна" за изграждане на хеликоптерна площадка
Технически проект част "Конструктивна" за изграждане на хеликоптерна площадка

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"