Български пощи
FastPay
00016-2015-0007

Договаряне без обявление за Допълнителни строителни и монтажни работи за следните обекти: „Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - Гробищен парк”; „Общински път LOV 3016 /път ІІІ -3505 - Дебнево - Велчово/ - м. Мачковци”; „Общински път LOV 2003 /път ІІІ -607 - кв. Острец - м. Маришница”; „Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима”; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало” и Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци"

1. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура - Публикуван на 26.08.2015 г.
2. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
3. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от договаряне с "Пътстрой - Ловеч" ЕООД - Публикуван на 09.09.2015 г.
ПРОТОКОЛ от договаряне с "Пътприбор" ООД - Публикуван на 09.09.2015 г.
ДОКЛАД от договаряне с "Пътстрой - Ловеч" ЕООД
- Публикуван на 09.09.2015 г.
ДОКЛАД от договаряне с "Пътприбор" ООД - Публикуван на 09.09.2015 г.
4. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;
Решение № 303 от 31.08.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка
5. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
6. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
7. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
8. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

9. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор Извършване на допълнителни СМР за основен ремонт на Общински път LOV3009, LOV 3016 и LOV 2003
Информация за изпълнението на договор за извършване допълнителни СМР на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима; ул."Старо Скандало"; ул. "Лъката" - с. Скандало и улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци
10. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109 
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
11. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключени договори за допълнителни СМР за ремонт на улична мрежа и общински пътища в Община Априлци - Публикуван на 16.09.2015 г.


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"