Български пощи
FastPay
Публична покана 00016-2015-0003

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП - Публикувана на 18.09.2015 г.
Документация за участие в процедура;
Документация и Указания към участниците за в процедурата  - Публикуван на 18.09.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5;Образeц № 6; Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10;Образeц № 11; Образeц № 12
Проект на договор за ОП 1; Проект на договор за ОП 2; Проект на договор за ОП 3; Проект на договор за ОП 4;
Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 09.11.2015 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на "Ерми" ООД по договор № от 19.11.2015 г.
Изплатени суми на ЕТ "Марин Коев" по договор № от 09.11.2015 г.
Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 24.11.2015 г.
Изплатени суми на "Агротехника Троян" АД по договор № от 12.11.2015 г.

Провеждане на преговори с избран изпълнител на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП

Покана до „Пътприбор” ООД за провеждане на преговори за доставка на опесъчителен материал за опесъчаване през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г. в Община Априлци
Покана до "Агротехника - Троян" АД за провеждане на преговори за снегопочистване на улична мрежа в селата на Община Априлци, през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.
Протокол от провеждане на преговори за възлагане на „Доставка на опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г”
Протокол от провеждане на преговори за възлагане на „Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и общински пътища № LOV 3015; LOV 3016 и LOV 3017 през зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г”
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 24.11.2015 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и Общински пътиша № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” - Публикуван на 12.11.2015 г.


Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109 
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"