Български пощи
FastPay
Обява 00016-2016-2

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

OБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор”СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикувана на 17.08.2016 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 17.08.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 09.08.2016 г.
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор“ - Публикувана на 09.08.2016 г.
Образци на документи за участие;
Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП - Образец № 2;
Декларация за участие/неучастие на подизпълнител - Образец № 3;
Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през предходните 3 (три години), считано до датата на подаване на офертата  - Образец № 4;
Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката - Образец № 5;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6;
Ппредложение за изпълнение на обществена поръчка - Образец № 7;
Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка - Образец № 8
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за изготвяне на технически проекти за „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор” - Публикуван на ....08.2016 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА - Публикуван на 27.08.2016 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"