Български пощи
FastPay
Пазарни консултации 00016-2016-0001

 

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЯВЕНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

(ПОКАНА)


от Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““
(по чл. 29, ал. 16 от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2.)

Решение № 326 / 30.09.2016 г. на Кмета на Община Априлци за определяне на Максимална пределна стойност на разхода за изпълнение, на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., на основание чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на чл.29, ал.15 и сл. от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.““, моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:
-     Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общински път по проект „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/”.
Oфертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (приложение) и съобразени с посочените изисквания в техническата спецификация (приложение № 1).
Офертите, моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – гр.Априлци, ул.„Васил Левски“ № 109, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в срок до 29.09.2016 г., на вниманието на Д-р Младен Пелов – Кмет на община Априлци.
Приложения:
1.    Техническа спецификация (Приложение № 1);
2.    Оферта (Приложение № 2);
3.    Декларация за липса на свързаност (Приложение № 3)
4.    Техническо предложение (Приложение № 4);
5.    Ценово предложение (Приложение № 5);

Д – Р МЛАДЕН ПЕЛОВ:…………/ П /………...
Кмет на Община Априлци

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЯВЕНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ (ПОКАНА)
Техническа спецификация (Приложение № 1)
Оферта (Приложение № 2)
Декларация за липса на свързаност (Приложение № 3)
Техническо предложение (Приложение № 4)
Ценово предложение (Приложение № 5)

 


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"