Български пощи
FastPay
Пазарни консултации 00016-2018-0003

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение за „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци,  Община Априлци“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“, т. 8 и т. 10 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), моля да предоставите индикативни оферти за изпълнение на СМР за oбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в гр.Априлци, Община Априлци, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящата покана.
Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1. Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър;
2. Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство;
3. Оферентите местни и чуждестранни лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от закона за Камарата на строителите.
Изисквания към офертите:
1. Офертата следва да е изготвена на български език;
2. Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;
3. Съдържание на офертата:
- наименование на оферента;
- адрес на оферента;
- ЕИК на оферента;
- срок на валидност на офертата (не по-малко от 120 дни)
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на оферента;
- техническо предложение;
- ценово предложение в лева с посочено ДДС
Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок до 5 (пет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/home.html   
Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци.
Приложения:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация и КС за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411;

2. Приложение № 2: Техническа спецификация и КС за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение –парк ПИ 52218.530.444 в гр.Априлци, Община Априлци;

Примерна индикативна оферта за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител Кмета на Община Априлци с предмет: Öбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411

Примерна индикативна оферта за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител Кмета на Община Априлци с предмет: Oбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение –парк ПИ 52218.530.444 в гр.Априлци, Община Априлци

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……
Кмет на Община Априлци

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"