Български пощи
FastPay
00016-2018-0004Неотложни аварийно възстановителни дейности за възстановяване на част от общинска улица с кад.№ 52218.547.417 – град Априлци, кв."Видима", ул."Първомайска"


Решение № 373 от 19.11.2018 г. за откриване на процедура за пряко долговаряне на основание чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Част "Геодезия" - Тектова част
Геодезия чертеж 1 / 5; Геодезия чертеж 2 / 5; Геодезия чертеж 3 / 5; Геодезия чертеж 4 / 5; Геодезия чертеж 5 / 5
Част "Конструкции" - Тектова част
Конструкции чертеж 1 / 5; Конструкции чертеж 2 / 5; Конструкции чертеж 3 / 5; Конструкции чертеж 4 / 5; Конструкции чертеж 5 / 5
Част "Пътна" - Тектова част
Пътна чертеж 1 / 5; Пътна чертеж 2 / 5; Пътна чертеж 3 / 5; Пътна чертеж 4 / 5; Пътна чертеж 5 / 5

Количествено-стойностна сметка
Проект на договор за извършване на СМР

Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 14.12.2018 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР "Неотложни аварийно възстановителни дейности за възстановяване на част от общинска улица с кад.№ 52218.547.417 – град Априлци, кв."Видима", ул."Първомайска“ - Публикуван на 14.12.2018 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"