Български пощи
FastPay
Обява 00016-2019-1ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителство"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Изготвяне на работен проект за основен ремонт на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци и осъществяване на авторски надзор по време на строителство“ - Публикувана на 08.01.2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 08.01.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на 16.01.2019 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиПубликувана на 16.01.2019 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ


Образец № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец № 2 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7  от ЗОП
Образец № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС
Образец № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ за участие/неучастие на подизпълнител
Образец № 6 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през предходните 3 три години
Образец № 7 - Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката
Образец № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 9 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 10 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 
Техническа спецификация
Проект на договор - Публикуван на 08.01.2019 г.
Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисията, назначена със на Заповед № 14 от 24.01.2019 г. на Кмета на Община Априлци  - Публикуван на 08.02.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията, назначена със на Заповед № 14 от 24.01.2019 г. на Кмета на Община Априлци  - Публикуван на 01.03.2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;

ДОГОВОР  - Публикуван на ......2019 г.
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА на предвидените строително - ремонтни работи
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"