Български пощи
FastPay
00016-2019-0001


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.”
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 26.07.2019 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, назначена със Заповед № 258 / 25.07.2018 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 25.07.2019 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, назначена със Заповед №258 / 25.07.2019 г. на Кмета на Община Априлци, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“ - Публикуван на 31.07.2019 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 02.07.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 02.07.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувана на 02.07.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ РАБОТИ - 02.07.2019 г.
Инвестиционен проект за "Изграждане на  пешеходна пътека тип „Зебра“ на ул.“Стара планина“ - Обект № 18"
Текстова част - Обяснитела записка и Количествена сметка
Чертеж № 1 - Ситуация;
Чертеж № 2 - Организация на движението;
Чертеж № 3 - Схема на изпъкналите изкуствени напречни неравности с трапецовидно напречно сечение при надлъжен наклон до 5 %;
ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участникаОбразец № 1;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)Образец № 2;
Техническо предложение Образец № 3;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 4
Количествено - стойностна сметка
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за  "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г." - Публикуван на 02.07.2019 г.
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 20.09.2019 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР "СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.“  - Публикуван на 21.08.2019 г.
Техническо предложение на Пътприбор ООД - Публикувано на 21.08.2019 г.
Ценово Предложение на Пътприбор ООД - Публикувано на 21.08.2019 г.
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Информация - Публикувана на 07.01.2020 г.
12. Обявление за приключване на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Публикувано на 07.01.2020 г.
13. Друга полезна обща информация:

Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"