Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0001ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци”, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020"


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020" - Публикувана на 13.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОППубликувана на 13.01.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация - Приложение № 1;
Проект на Договор - Приложение № 2;
Техническо предложениеПриложение № 3;
Ценово предложениеПриложение № 4;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 4)
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец №1;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Oбразец № 2;
Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните   от  тях лица и техните действителни собственици Образец № 3;
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Образец № 4

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Техническа спецификаци за оборудване и обзавеждане; Архитектура Обяснителна записка; Детайл пейки и перголи; Дендрологичен проект; Детайли осветление; Гео-снимка Площад; Геодези - текст; Надл.профил и ситуация - Площад; Паркоустро и благоустройство - Текст; Ситуация, геомретрично решение, план СМР - Площад; Пътна - Текс;   

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ

Проект на договор за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци
Разяснения по документация за участие;

НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ №1 по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци”, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020” - Публикуван на 06.07.2020 г.
Заповед № 271 от 06.07.2020 г. на КМета на Община Априлци, връщане протокол № 1 на комисия, на основание чл.97, ал.6 от ППЗОП
ПРОТОКОЛ №2
по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци”, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020” - Публикуван на 14.07.2020 г.

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР - Публикуван на ......2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"