Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0003ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци"


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци" - Публикувана на 13.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация - Приложение № 1;
Проект на Договор - Приложение № 2;
Техническо предложениеПриложение № 3;
Ценово предложение – Приложение № 4;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 4)
Оферта за участие – Образец №1;
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – Oбразец № 2;
Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Образец № 3;
Декларация по по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП Образец № 4
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за обществени поръчки - Образец № 5
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник / подизпълнител - Образец № 6
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 7
Декларация - списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката - Образец № 8
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението - Образец № 9
Декларация по чл. 65, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - Образец № 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Разрешение за строеж № 10 / 12.07.2018 г.
Количествени сметки
Част ВП
 Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2;
Част Архитектура Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2; Лист № 3; Лист № 4;
Част Конструкции - Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2; Лист № 3
Част Електро - Обяснителна записка; Лист № 1; Лист № 2;

Разяснения по документация за участие;

В образеца на Техническото предложение е допусната техническа грешка в точка № 7 като е написано "Списък на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, заедно с доказателства за образование, професионална компетентност и професионален опит на екипа от експерти (по Образец № 9 и 9А);
Селдва да се чете точката по следният начин:  ............ от експерти по Образец № 9

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци” - Публикуван на 06.07.2020 г.
Заповед № 270 от 06.07.2020 г. на КМета на Община Априлци, връщане протокол № 1 на комисия, на основание чл.97, ал.6 от ППЗОП
ПРОТОКОЛ № 2
по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ по проект - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци” - Публикуван на 14.07.2020 г
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР - Публикуван на ......2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"