Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0004ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица "

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица " - Публикувана на 05.02.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 05.02.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 05.02.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:

Техническа спецификацияПроект на Договор ;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 11)
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 

Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица ” - Публикуван на 10.03.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР - Публикуван на ......2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"