Български пощи
FastPay
00016-2020-0007Пряко договаряне

по реда на чл.182, ал.1 във вр. с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП
"Упражняване на авторски надзор в строителството на обект- Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подбор на спортната инфраструктура в община Априлци"

Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура - Публикувано на 14.05.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
НЯМА
Решение № 238 от 18.06.2020 г. на КМета на Община Априлци за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на 19.06.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за извършване на Авторски надзор и Приложения;
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
......
Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
......
Информация за изпълнението на договор

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключени договори за допълнителни СМР за ремонт на улична мрежа и общински пътища в Община Априлци - Публикуван на 16.09.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"