Български пощи
FastPay
00016-2020-0015ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

Решение № 378 пт 08.09.202 г. на Кмета на Община Априлци за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИПубликувано на 09.09.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на 01.09.2020 г.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ - Публикуван на 13.08.2020  г.
Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“ - Публикуван на 09.09.2020  г.
ДОКЛАД от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОППубликуван на 09.09.2020  г.
Предварително обявление;

НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.

Образци към документацията за участие
Приложение № 1 Утвърдено задание за проектиране;
Приложение № 2 - Изисквания на Възложителя (Техническа спецификация) – представени на електронен носител;
Приложение № 3 - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП;
Приложение № 4 - Указания за попълване на ЕЕДОП.
Образци:
Образец № 1 - ЕЕДОП - представен на електронен носител;
Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
Образец № 3 - Ценово предложение;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Образец № 4 - Публикуван на 12.06.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
Решение № 260 от 26.06.2020 г. за обдобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 26.06.2020 г.
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 02.07.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"