Български пощи
FastPay
00016-2020-0013ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“


Съобщение за Промяна на датата и часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - Публикуван на 27.08.2020  г.

Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.

Решение за откриване на процедура (ЗОП) - PDF формат
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - PDF формат
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АПИ (2014) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Приложение № 3
- Списък от работи, които трябва да се изпълняват незабавно, след като възникне съответната необходимост;
Приложение № 4 - Описание на видовете дейности, предмет на обществената поръчка - представено на електронен носител;
Приложение № 5 - Указания за попълване на ЕЕДОП;
Приложение № 6 - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП;
Приложение № 7 - Примерно задание.

Образци/ Приложения на документи, в това число:

Образец № 1 - ЕЕДОП - представен на електронен носител - формат ZIP (Съдържащ  XML и PDF);
Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
Образец № 3 - Ценово предложение;
Образец № 3.1 - Сметка № 1 - Организационни мероприятия;
Образец № 3.2 - Сметка № 2 - Земни работи;
Образец № 3.3 - Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки;
Образец № 3.4 - Сметка № 4 - Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности;
Образец № 3.5 - Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне;
Образец № 3.6 - Сметка № 6 - Работна ръка/ Механизация/ Материали;
Образец № 3.7 - Сметка № 7 - Допълнителни работи;
Образец № 4 - Договор за възлагане на обществената поръчка;
Образец № 4.1 - Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - представено на електронен носител;
Образец № 4.2 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнител/и - представено на електронен носител;
Образец № 4.3 - Сертификат за действително изпълнените и приети ремонтни работи – представен на електронен носител;
Образец № 4.4 - Гаранционен протокол за установяване и следене на гаранционните срокове на изпълнените видове работи - представен на електронен носител;
Образец № 4.5 - Задание за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи) - представено на електронен носител;

Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 28.07.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"