Български пощи
FastPay
00016-2020-0014ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“


Съобщение за Промяна на датата и часа на отваряне на офертите подадени по процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“ - Публикуван на 07.08.2020  г.

Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.

Образци/ Приложения на документи, в това число:

Приложение № 1 – Образци на документи:
Образец № 1ЕЕДОП (представен на електронен носител);
Образец № 2Техническо предложение;
Образец № 3Ценово предложение;
Образец № 3.1 - Количествено - стойностна сметка;

Променена и коригирана КСС Образец № 3.1

Образец № 4Проект на Договор за възлагане на поръчката;
Образец № 4.1Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
Приложение № 2Указания за попълване на ЕЕДОП;
Приложение № 3 - Критерии за възлагане

Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 21.07.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"