Отговори № 1 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003

Дата на публикуване: 26.05.2014 12:20

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
В общинска администрация постъпиха въпроси от участник закупил документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд” .
Зададени са следните въпроси:
ВЪПРОС № 1: Поз.2 и Поз.21: Изкоп за преснемане на банкети средна деб.15 см с извозване на изкопаната пръст на 1 км.
Какво се има в предвид в така формулираните позиции СМР, за каква дебелина на изкопа става въпрос, как се формират количествата?
ОТГОВОР:
Изкопа е със средна дебелина 15 см., поради факта, че терена е пресечен. Количествата да се отчитат и актуват съгласно одобрената КС, но не повече от заложените. Да се спазва надлъжния профил.

ВЪПРОС № 2: Поз.4 и Поз.23: Подравняване земно легло за път с булдозер /автогрейдер/ ср.деб. 15 см с прибутване до 50 м
Какво се има в предвид в така формулираните видове СМР, като надлъжните профили на двете трасета е видно следното?
За Трасе 1: от км 1+200 ÷ 1+260 – изкоп от 0,60 м до 1,22 м; от км 1+450 ÷ 1+490 – изкоп от 0,47 м до 0,89 м; от км 1+740 ÷ 1+790 – изкоп от 0,62 м до 1,0 м; от км 2+440 ÷ 2+510 – изкоп от 0,67 м до 1,10 м; от км 3+020 ÷ 3+190 – изкоп от 0,50 м до 2,45 м
За Трасе 2: от км 0+230 ÷ 0+270 – изкоп от 0,56 м до 1,63 м; от км 0+390 ÷ 0+450 – насип от 0,48 м до 1,99 м; от км 0+510 ÷ 0+570 – насип от 1,26 м до 2,23 м; от км 0+670 ÷ 0+709 – насип от 1,13 м до 2,29 м; от км 0+860 ÷ 0+970 – насип от 0,50 м до 0,92 м; от км 1+000 ÷ 1+050 – изкоп от 0,60 м до 1,14 м; от км 1+260 ÷ 1+340 – изкоп от 0,72 м до 1,66 м; от км 1+400 ÷ 1+440 – изкоп от 0,56 м до 2,12 м; от км 1+480 ÷ 1+520 – изкоп от 0,60 м до 1,60 м;
ОТГОВОР:  Споменатата дебелина е средна за трасето, защото има места на които не се копае. Да се спазва надлъжния профил на трасето и отчитането на обема и видовете работи да става съгласно одобрената КС но не повече от заложените.

ВЪПРОС № 3: Поз.14 и Поз.35 от КС: Бетон клас 12,5 за основи, крила и челни стени в т.ч. превоз на 15 км. В детайла за изпълнение на тръбен водосток ф800 на крила и челни стени е предвиден бетон В15. С какъв клас бетон ще се изпълняват челните стени и крила на водостоците?
ОТГОВОР: Основите на крилата и челните стени да се изпълнят с бетон клас В 15.

ВЪПРОС № 4: Поз.16 и Поз.37 от КС: Направа и монтаж на дървени предпазни парапети от широколистен материал. По какъв детайл ще се изпълняват парапетите?
ОТГОВОР: Приложено към настоящото писмо с отговори на зададени въпроси прилагаме Принципен детайл на парапет.

Приложение: Принципен детайл на парапет

С уважение,
БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ

Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: