Отговори № 2 на зададени въпроси в обществена поръчка № 00016-2014-0003

Дата на публикуване: 26.05.2014 12:23
ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
В общинска администрация постъпиха въпроси от участник закупил документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд” .

Зададен е следният въпрос:
ВЪПРОС: В част Архитектурна т.12 – Ремонт на фаянсова облицовка по стени м2 – 36, следва ли да се разбира „Подмяна на фаянс с нови плочки” ?.
ОТГОВОР:
Да. В Приложение № 18.2.2 към ценовата оферта за обособена позиция № 2 „СМР за създаване на посетителски демонтрационен център” под т.12 „Ремонт фаянсова облицовка по стени” следва да се разбира направата на нова фаянсова облицовка на стени с включени разходи за материали, механизация, труд и др.доп.разходи.

С уважение,
БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ

Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: