ЗАПОВЕД № 175 от 01.06.2008 г. за премахване на незаконни строежи: „„Стопанска постройка” и „Външна тоалетна” в ПИ 52218.531.197

Дата на публикуване: 01.06.2018 00:00


З А П О В Е Д
№ 175
гр.Априлци, 01.06.2018г.

В Община Априлци  е образувана преписка по  жалби от Красимира Кънева Пиралкова и Петър Свиленов Пиралков с вх.№02/08.01.2018г., жалба с вх.№17/18.07.2017г. от Христо Данчев Христов, жалба с вх.№01/03.01.2018г. и жалба с вх.№09/18.04.2018г. от Адриана Альошева Христова от гр.Априлци, относно законността на построени   от  Никола Тодоров Колев „Стопанска постройка” и „Външна тоалетна”, БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ОТСТОЯНИЕ  ОТ РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА, ЧАСТИЧНО В ЧУЖД ИМОТ БЕЗ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ЧУЖД ИМОТ И без  съгласие на съседите.
От събраните по случая материали е установено следното:
С Констативен акт №1-1/24.04.2018г. и Констативен акт №1-2/24.04.2018г., съставени от техническа служба на Община Априлци, е установено, че строежи:, „Стопанска постройка” и „Външна тоалетна”са изградени БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ОТСТОЯНИЕ  ОТ РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА, ЧАСТИЧНО В ЧУЖД ИМОТ БЕЗ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ЧУЖД ИМОТ И без  съгласие на съседите в нарушение на чл.55 от Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ/, съответно чл.148 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Урегулиран поземлен имот ХVІ,кв.53 /имот №52218.531.197/ е собственост на Никола Тодоров Колев, съгласно нот. акт №178, т.ХІV, дело №3175/2006г. и удостоверение за наследници на Лала Костова Тодорова с изх.№87/02.04.2018г. и Тодор Колев Тодоров с изх.№6/02.04.2018г. на Община Априлци.
Извършител на строежа е Тодор Колев Тодоров - /б.ж. на гр.Априлци/ по данни от нот.заверена декларация от Тотка Петкова Ангелова и Цвятко Данов Балевски
Съгласно описанието и окомерната скица в Констативен акт №1-1/24.04.2018г. стопанската постройка е с размери :  5.60м/3.10м, височина от северната страна 1.30м и от юг – 2.20 м., изпълнена от тухлени стени с положена мазилка, покривна конструкция-съборена.Постройката е разположена в урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.53, по плана на гр.Априлци,кв.Център, на по-малко от 3 метра от имота на жалбоподателя Христо Данчев Христов и част от нея попада в имот с идентификатор 52218.651.5, собственост на Красимира Кънева Пиралкова и Петър Свиленов Пиралков.
Външната тоалетна е с размери : 1.20м./1.70м  и височина – 2.20м, изпълнена от тухлени стени с положена мазилка,покривна конструкция-ламарина. Тоалетната е разположена в имот с идентификатор 52218.651.5, собственост на Красимира Кънева Пиралкова и Петър Свиленов Пиралков.
Строежите са  изпълнени в периода 1978-1979Г. ОТ Тодор Колев Тодоров по данни от нот.заверена декларация от Тотка Петкова Ангелова и Цвятко Данов Балевски
Строежите са шеста категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

При връчване на Констативен акт №1-1/24.04.2018г. и Констативен акт №1-2/24.04.2013г. на 16.05.2018г., Никола Тодоров Колев отказва да подпише същите, за което са подписали двама свидетели. Актовете са  залепени на констатираните сгради и на таблото за съобщения в сградата на Общината на 16.05.2018г. Тъй като в присъствието на двама свидетели Никола Тодоров Колев отказва да подпише двата актта, считаме г-н Колев за уведомен за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване.
В законноустановения срок  е постъпило възражение с вх.№863 от 21.05.2018г., както и жалба с вх.№10 от 25.04.2018г., видно от Констативен протокол от 28.05.2018г.Не се приема представеното възражение с вх.№863 от 21.05.2018г.,тъй като за строежите от шеста категория се изисква конструктивно становище и разрешение за строеж а такива не са представени, както и факта че при построяването им през 1978г.-1979г.в имот на ТКЗС, даден за лично ползване на стопани не се е разрешавало строителство.Съгласно &5, т.38 и т.55 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, постройките представляват „строежи” с оформени „фасади”.
За строежите не са приложими разпоредбите на §16 , §127 и §184 от ЗУТ, тъй като са изпълнени  БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ОТСТОЯНИЕ  ОТ РЕГУЛАЦИОННАТА ГРАНИЦА, ЧАСТИЧНО В ЧУЖД ИМОТ БЕЗ УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ЧУЖД ИМОТ, без  съгласие на съседите и не съответства на подробния устройствен план /ПУП/.
Безспорно е установен строеж  по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ.
Предвид гореизложеното, на основание чл.225а, ал.1  и правомощията по чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ и чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да бъдат премахнати незаконни  строежи: „„Стопанска постройка” и „Външна тоалетна”, находящи се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ, кв.53  по регулационния план на гр.Априлци, кв.Център, ПИ с идентификатор 52218.531.197 по кадастралната карта на гр.Априлци, с административен адрес: ул.”Васил Левски” №179, гр.Априлци и в  поземлен имот с идентификатор 52218.651.5, собственост на Красимира Кънева Пиралкова и Петър Свиленов Пиралков
2. Определям едномесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване.
3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, ще бъде извършено принудително премахване  на незаконния строеж,  по възлагане на Община Априлци, за сметка на извършителя.
4.За премахването да се изработи проект по част „План за безопасност и здраве”.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Кмета на Община Априлци пред Административен съд гр.Ловеч, в 14-дневен срок от съобщаването й.
Контрол по връчване и изпълнение на заповедта ще управлявам лично.

 

КМЕТ:………………………
/Д-р Младен Пелов/

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: