Отваряне на ценовите предложения за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР за текущ ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци”

Дата на публикуване: 03.10.2018 00:00УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР за текущ ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, Ви уведомявам, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР за текущ ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци”

ще се проведе на 05.10.2018 г. /Петък/ от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;

При отварянето на пликовете с предлаганата цена, Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: