Съобщение за подаване на заявление за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение за подаване на заявление за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в Общински център за информация и услуги на гражданите, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Априлци, по електронен път на следния e-mail: aprltsi1976@abv.bg, както и в кметствата и кметските наместничества от община Априлци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва: 
  • До 15.04.2019 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя декларация (Приложение № 11-ЕП), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, съгласно чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.
  • В периода от 15.04.2017 г. до 11.05.2019 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 16-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.
  • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 14-ЕП), чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
  • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-ЕП), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
  • В периода от 15.04.2019 г. до 05.2019 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (Приложение № 9-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.
  • От 15.05.2019 г. до 18.05.2019 г. включително граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които желаят да бъдат заличени от избирателния списък и в деня на изборния ден 26 май 2019 г. желаят да гласуват по адреса на пребиваване, подават заявление (Приложение № 10-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс до Кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник, подписано собственоръчно.
  • До 20.05.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 16-ЕП) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.
 
  • До 24 май 2019 г. български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по постоянен адрес или по адрес на пребиваване, подават заявление (Приложение № 12-ЕП), подписано собственоръчно до Кмета на общината, кмета на кметство или кметския наместник, съгласно чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.
  • От 15.05.2019 г. до 24.05.2019 г. включително лица, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват, може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък и да поискат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник (Приложение № 13-ЕП), подписано собственоръчно, съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс. Към заявлението се подават доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
  • На 26.05.2019 г. лица, които в изборния ден установят, че са вписани в списъка на заличените лица, имат право да гласуват, ако представят удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването им в списъка или ако се явят в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6. Подава се писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник (Приложение № 15-ЕП), подписано собственоръчно, съгласно чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс. Удостоверението (Приложение № 17-ЕП), се издава от кмета на общината, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка.
 
 
Електронни заявления може да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Априлци, рубрика „Избори за членове на Европейския парламент от РБ – 2019 г.”
 

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)