Заповед за забрана продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Априлци

Дата на публикуване: 24.10.2019 11:45
Заповед № 381 от 24.10.2019 г. на Кмета на Община Априлци за забрана продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Априлци.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Указ № 163/16.07.2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.) на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  на територията на Община Априлци

 Н А Р Е Ж Д А М:

 1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Априлци от 20.00 часа на 26.10.2019 г. до 8.00 часа на 28.10.2019 г.

2. В деня на изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.

3. Забраната не се прилага при радостни и тъжни тържества и събития, за които има предварително уведомление до общината.

Изпълнението на заповедта възлагам на Милко Стайков - Началник Участък – гр. Априлци.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сeкретаря на Община Априлци и на Милко Стайков - Началник Участък – гр. Априлци.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се излъчи чрез средствата за масово осведомяване на гражданите, да се публикува на интернет страницата на община Априлци и се постави на видни места в Общината.Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ …./П/……
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: