Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на сграда за търговия

Дата на публикуване: 03.06.2021 14:45

Обява

 Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /Десет/ години на: едноетажна сграда с идентификатор 52218.546.113.2, с предназначение “Сграда за търговия”, със застроена площ от 50 кв.м., по одобрената кадастрална карта на град Априлци, кв.Острец със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,, актувана с Акт за частна общинска собственост №217 от 21.01.2011г. вписан на 02.02.2011г., под.№100, том 1, дв.рег.№160 в Служба по вписванията-Троян.

Начална тръжна месечна наемна цена на описаната сграда е в размер на  261,90 / Двеста шестдесет и един лева и 00 стотинки/ лева., без ДДС. 
Стъпката за наддаване е в размер на 10,00 /Десет лева и 00 стотинки/ лева. 

Тръжната документация ще се закупува от касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 14.00 часа на 14.06.2021 г., включително.

Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 100,00 /Сто лева и 00 стотинки/ лева., да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Търговска Банка „ДСК” ЕАД, (IBAN) BG82STSA93003300284710 банков код STSABGSF  в срок до 16.00 часа на 14.06.2021 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 14.06.2021 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 15.06.2021 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 22.06.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 14.00 часа, огледа на недвижимия имот до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 21.06.2021 г., включително.

Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”


Наименование Брой тегления
Тръжна документация сграда за търговия Острец.pdf 24 Изтегли
Обява във вестник за търг сграда за търговия Острец.pdf 16 Изтегли
Заповед за търг сграда за търговия Острец.pdf 11 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)