Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на ПИ 52218.779.827

Дата на публикуване: 03.06.2021 14:55

Обява

 Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /Пет/ години на: поземлен имот с идентификатор 52218.779.827, стар №№000827, с площ от 2052 кв.м., с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, в местността „Леище”, в землището на кв.Острец, актуван с Акт за частна общинска собственост №248 от 17.03.2003г. вписан на 02.02.2005г., вх.рег.№361, опис №330, том 2, книга 112 в Служба по вписванията-Троян.

Начална тръжна годишна наемна цена на описания недвижим имот е в размер на  68,00 /Шестдесет и осем лева и 00 стотинки/ лева., без ДДС. 

Стъпката за наддаване е в размер на 7,00 /Седем лева и 00 стотинки/ лева. 

Тръжната документация ще се закупува от касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 14.00 часа на 14.06.2021 г., включително.

Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 50,00 /Петдесет лева и 00 стотинки/ лева., да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Търговска Банка „ДСК” ЕАД, (IBAN) BG82STSA93003300284710 банков код STSABGSF  в срок до 16.00 часа на 14.06.2021 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 14.06.2021 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 22.06.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 14.00 часа, огледа на недвижимия имот до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 21.06.2021 г., включително.

Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”

Заповед за търг 
Обява за търг 
Тръжна документация


Наименование Брой тегления
Тръжна документация язовир Острец.pdf 7 Изтегли
Обява за търг язовир Острец.pdf 6 Изтегли
Заповед за търг язовир Острец.pdf 9 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)