Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на сграда за търговия

Дата на публикуване: 30.07.2021 15:46

Обява

Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /Десет/ години на: едноетажна сграда с идентификатор 52218.546.113.2, с предназначение “Сграда за търговия”, със застроена площ от 50 кв.м., по одобрената кадастрална карта на град Априлци, кв.Острец със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,, актувана с Акт за частна общинска собственост №217 от 21.01.2011г. вписан на 02.02.2011г., под.№100, том 1, дв.рег.№160 в Служба по вписванията-Троян.

Начална тръжна месечна наемна цена на описаната сграда е в размер на  261,90 / Двеста шестдесет и един лева и 00 стотинки/ лева., без ДДС. 

Стъпката за наддаване е в размер на 10,00 /Десет лева и 00 стотинки/ лева.

Тръжната документация ще се закупува от касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 14.00 часа на 16.08.2021 г., включително.

Оглед на недвижимия имот ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 16.08.2021 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в публичния търг е в размер на 100,00 /Сто лева и 00 стотинки/ лева., да се внасят по банкова сметка на Община Априлци в Търговска Банка „ДСК” ЕАД, (IBAN) BG82STSA93003300284710 банков код STSABGSF  в срок до 16.00 часа на 16.08.2021 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 16.08.2021 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 17.08.2021 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 24.08.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 14.00 часа, огледа на недвижимия имот до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 23.08.2021 г., включително.

Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”

Заповед за търг
Обява за търг
Тръжна документация 
Заповед спечелил


Наименование Брой тегления
Заповед спечелил търг сграда за търговия.pdf 0 Изтегли документ с име "Заповед спечелил търг сграда за търговия.pdf"
Тръжна документация сграда за търговия Острец.pdf 2 Изтегли документ с име "Тръжна документация сграда за търговия Острец.pdf"
Обява за търг сграда за търговия Острец.pdf 2 Изтегли документ с име "Обява за търг сграда за търговия Острец.pdf"
Заповед за търг сграда за търговия Острец.pdf 2 Изтегли документ с име "Заповед за търг сграда за търговия Острец.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: