Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в подотдел 136"к"

Дата на публикуване: 02.08.2021 16:20

ОБЯВА

Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдел, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 12.00 часа на 16.08.2021 г., включително.

Оглед на дървесината по отдели ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 14.00 часа на 16.08.2021 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в публичния търг равна на колона 26 /двадесет и шест/ от Опис-Приложение №1, ще се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ДСК” ЕАД, (IBAN) BG82STSA93003300284710, банков код STSABGSF  в срок до 16.00 часа на 16.08.2021 г., включително.

Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 16.08.2021 г., включително.

Публичния търг ще се проведе на 17.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 24.08.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 12.00 часа, огледа на дървесина по отдели до 14.00 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 23.08.2021 г., включително.

 Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”

Заповед за търг
Обява за търг
Тръжна документация
Снимка на отдела
Опис приложение №1 
Заповед спечелил


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: