Обявление изх. № 1471/17.09.2021 г. е допуснато изработене на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/

Дата на публикуване: 17.09.2021 11:30

 

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 467/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатори 52218.541.276, 52218.541.279, 52218.541.280 и 52218.541.659, УПИ V-659 и УПИ IV от кв. 80 по плана на кв. Острец, гр. Априлци.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: